Soğuk algınlığına hazır olun

Prof. Dr. Dilek Arman

Sağ­lık­lı orta­mın korun­ma­sı ama­cıy­la her tür­lü has­ta­lık fak­tö­rü­nün orta­dan uzak­laş­tı­rıl­ma­sı için hij­ye­nin sağ­lan­ma­sı birin­ci kural. Hij­yen ise el yıka­ma alış­kan­lı­ğı­nın kaza­nıl­ma­sıy­la baş­lı­yor. Medi­cal Park Bah­çe­li­ev­ler Has­ta­ne­si Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Dilek Arman, tüm dün­ya­da el yıka­ma­nın yete­rin­ce yay­gın olan bir alış­kan­lık olma­dı­ğı­na vur­gu yapa­rak, bu alış­kan­lı­ğın aile­den baş­la­dı­ğı­na dik­kat çek­ti. Prof. Arman, Doğ­ru el yıka­mak günü­müz­de en önem­li sağ­lık ted­bir­le­ri ara­sın­da baş­ta gelir. Grip virü­sü, soğuk algın­lı­ğı virüs­le­ri, nez­le virüs­le­ri hat­ta elde mini­cik bir yara var­lı­ğın­da Hepa­tit B virü­sü de bula­şa­bi­lir” dedi. Arman şu bil­gi­le­ri verdi:

DOĞ­RU EL YIKA­MA NASIL OLMALI?
Doğ­ru el yıka­ma elin tüm kısım­la­rı­nın ovul­du­ğu, mik­rop­tan arın­dı­rıl­dı­ğı el yıka­ma ola­rak tanım­la­na­bi­lir. Su ve sabun­la elle­rin yıkan­dı­ğı durum­da bu işlem mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın uzak­laş­tı­rıl­ma­sı­nı sağ­lar. Bu neden­le avuç içle­ri, her iki elin sır­tı, par­mak ara­la­rı, par­mak uçla­rı, baş­par­mak üstü havuz ve bilek kıs­mı­nın ovu­la­rak mik­ro­or­ga­niz­ma­dan arın­dı­rıl­ma­sı gereklidir.
Eller yemek­ten önce ve son­ra, tuva­let­ten çıkar­ken mut­la­ka yıkan­ma­lı­dır. Fark­lı yüzey­ler­le temas­tan son­ra her defa­sın­da elle­re mik­rop­la­rın bula­şa­ca­ğı akıl­da tutu­la­rak yıkan­ma­sı önerilebilir.

SICAK SU, TEMİ­ZL­İK DEĞİL TAH­RİŞ NEDENİ
Elle­rin sıcak veya ılık su ile yıkan­ma­sı daha iyi mik­rop öldü­re­ce­ği yanıl­gı­sı ile yapı­lı­yor. Oysa biz labo­ra­tu­var­da mik­rop­la­rı 3537 dere­ce­lik fırın­lar­da daha iyi üre­sin­ler diye bek­le­ti­yo­ruz. Bu bizim vücut ısı­mız ve eli­mi­zin daya­na­bi­le­ce­ği ısı bu kadar bile yük­sek değil. Mik­rop­la­rın öldü­rül­me­si için kul­lan­dı­ğı­mız ısı ise 100125°C. Dola­yı­sı ile elle­rin ılık ya da sıcak su ile yıkan­ma­sı temiz­lik açı­sın­dan bir kat­kı sağ­la­ma­ya­cak­tır. Aksi­ne elle­rin daha faz­la tah­ri­şi­ne neden ola­cak­tır. Bu neden­le yara­rı olma­dı­ğı gibi zarar­lı bir uygulamadır.”
Medi­cal Park Göz­te­pe Has­ta­ne Komp­lek­si Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Mik­ro­bi­yo­lo­ji Uzma­nı Dr. Demet Yal­çın da, soğuk algın­lı­ğı ve gri­be kar­şı diğer korun­ma yön­tem­le­ri­ni ş öyle anla­tı­yor: Kış ayla­rın­da sık­ça görü­len has­ta­lık­la­rın başın­da mev­sim­sel grip (İnfl­ue­nza) ve soğuk algın­lı­ğı geliyor.
Grip virüs­le­ri­nin etki­siy­le orta­ya çıkan bu has­ta­lık çoğun­luk­la ken­di­ni yük­sek ateş­le gös­te­ri­yor. Ancak gri­be kır­gın­lık, hal­siz­lik, baş ağrı­sı, göz­ler­de yan­ma, sulan­ma, boğaz ağrı­sı ve yay­gın kas a ğrı­la­rı da eşlik ede­bi­li­yor. Grip has­ta­lı­ğın­da ana teda­vi isti­ra­hat­ten geçiyor. Buna ek ola­rak belir­ti­le­ri önle­yi­ci (semp­to­ma­tik) teda­vi­ler de uygu­la­nı­yor. Öksü­rür­ken tek kul­la­nım­lık men­dil­le­rin ter­cih edil­me­si, bek­len­me­dik öksü­rük ve hap­şı­rık­lar­da kolun kul­la­nıl­ma­sı, has­ta kişi­le­rin eşya­la­rı­nın (bar­dak, hav­lu vs.) ortak kul­la­nıl­ma­ma­sı da has­ta­lı­ğın bulaş­ma­sı­nı önle­me­de önem taşı­yor. Grip belir­ti­le­ri olan kişi­le­rin mut­la­ka bir uzman heki­me baş­vur­ma­la­rı; ken­di baş­la­rı­na anti­bi­yo­tik veya ilaç alma yolu­na baş­vur­ma­ma­la­rı, teda­vi­nin hekim tara­fın­dan baş­la­tıl­ma­sı önemlidir.
Grip ve soğuk algın­lı­ğın­dan korun­mak için bağı­şık­lık sis­te­mi­ni zayıf­la­ta­cak durum­lar­dan (kötü bes­len­me, aşı­rı alkol tüke­ti­mi, uyku­suz­luk ve stres) kaçın­mak, kişi­sel hij­ye­ne aza­mi özen gös­ter­mek, müm­kün­se kala­ba­lık ve hava­lan­dır­ma­sı yeter­siz ortam­lar­dan uzak dur­mak da şart. Yeter­li mik­tar­da yük­sek kali­te­li pro­te­in ve seb­ze tüket­mek, rafi­ne şeker, i şlen­miş gıda, amba­laj­lı mey­ve suyu, alkol ve tütün ürün­le­ri­nin kul­la­nı­mın­dan kaçın­mak da has­ta­lı­ğa yaka­lan­ma ris­ki­ni azal­tı­yor. Ayrı­ca gün­de en az yedi saat uyun­ma­sı, en az yarım saat açık hava­da yürü­yüş yapıl­ma­sı da grip­ten korun­ma­da büyük önem taşı­yor. Çün­kü kro­nik yor­gun­luk bağı­şık­lık sis­te­mi­nin kötü yön­de etki­len­me­si­ne neden oluyor.”

 

İlgili Haberler

Leave a Comment