Skolyoz ameliyatı estetik kaygıyla yapılmaz

Doç. Dr. Bekir Yavuz Uçar

Sırt­ta kötü görü­nü­me yol açan skol­yoz has­ta­lı­ğı için iler­le­yen eğri­lik­ler­de ame­li­yat öne­ri­li­yor. Fakat bu ame­li­yat­la­rın este­tik kay­gı­la­rı gider­mek önce­li­ğiy­le yapıl­ma­ma­sı gere­ki­yor. Medi­pol Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si Orto­pe­di ve Trav­ma­to­lo­ji hekim­le­rin­den Doç. Dr. Bekir Yavuz Uçar, sırt­ta­ki eğri­lik için yakın takip gerek­tir­di­ği­ni söylüyor.

Uçar, skol­yoz has­ta­lı­ğın­da cer­ra­hi konu­sun­da ise şun­la­rı söy­lü­yor: Yıl­lar­dır sık­lık­la dile geti­ri­len 40 dere­ce­nin üstün­de­ki eğri­lik­ler ame­li­yat gerek­ti­rir inan­cı doğ­ru bir yak­la­şım değil­dir. 10 yaşın altın­da­ki 40 dere­ce­lik skol­yo­zu olan bir çocuk­ta eğri­lik iler­le­yi­ci karak­ter­de­dir. Lakin yir­mi­li yaş­lar­da 40 dere­ce­lik skol­yo­zu olan bir gen­cin eğri­li­ği­nin iler­le­me­si bek­len­me­mek­te­dir. Zira kemik büyü­me yaşı tamam­lan­mış­tır. Has­ta­nın yaşı, eğri­li­ğin vücu­da zarar verip ver­me­di­ği, vücu­dun bir tara­fa aşı­rı kay­kıl­ma­sı ame­li­yat kara­rı­nı etki­le­yen fak­tör­ler ola­rak sıra­la­na­bi­lir. İlerl­ey­en eğri­lik­ler­de cer­ra­hi müda­ha­le yapılır.

Bu ame­li­yat­lar este­tik kay­gı­la­rı gider­mek için yapıl­maz. Has­ta­nın sağ­lı­ğı­nın bozul­ma­sı, akci­ğer ve kal­be bası­la­rın ger­çek­leş­me­si iler­le­yen zaman­lar­da buna bağ­lı yaşam kali­te­si­nin azal­ma­sı gibi durum­lar gözü­nü­ne alı­na­rak cer­ra­hi kara­rı vermekteyiz.”

İlgili Haberler

Leave a Comment