Şizofreni Hastalarına Destek

ŞİZ­OFR­ENİ Der­nek­le­ri Federasyonu’nun des­te­ği ile yaşa­tı­lan Mavi At Kafe Kültür/Yaşam Orta­mı ayak­ta kala­bil­mek için Turk­cell ile işbir­li­ği yapa­rak bir bağış kam­pan­ya­sı baş­lat­tı. Turk­cell hat­tın­dan 6618’e atı­la­cak her mesaj ile fede­ras­yo­na 5TL bağış yapı­la­cak. 2009 yılın­da Anka­ra Mare­şal Fev­zi Çak­mak Caddesi’nde hiz­me­te giren Mavi At Kafe, şizof­re­ni has­ta­la­rı­nın çalış­tı­ğı, şizof­re­ni dost­la­rı­nın ziya­ret ede­bil­di­ği, gelen­le­ir şizof­re­ni ile ilgi­li dam­ga­la­ma ve ayrım­cı­lık­la ilgi­li olum­suz önyar­gı­la­rın­dan arın­dık­la­rı bir ortam olma özel­li­ği­ni taşıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment