Siyaset sorun” çıkarmaz, sorun” çözer olmalı!

alican-gorus-logo.qxpEKİM 2015

Bu yazı­yı kale­me aldı­ğım tarih, Eylül ayı­nın ortaları…

Gaze­te­ler şu ya da bu neden­le pro­tes­to” edil­mi­yor, taş­la­nı­yor, taciz ediliyor…

Doğu’dan hat­ta ülke­nin her yerin­den her gün şehit­ler geliyor…

Yol­lar kesi­li­yor, taşıt­lar yakı­lı­yor, insan­lar öldü­rül­mek­ten korkuyor…

Şehir­le­ra­ra­sı oto­büs­ler taş­la­nı­yor, cam­la­rı kırı­lı­yor, insan­la­ra kor­ku” yaşa­tı­lı­yor… Siya­si par­ti bina­la­rı ina­nıl­maz man­za­ra­la­ra maruz bırakılıyor…

Bazı ilçe­ler­de bir haf­ta­yı aşan soka­ğa çık­ma yasa­ğı” uygulanıyor…

Cizre’ye 2 HDP’li bakan, bir HDP eş baş­ka­nı, 30’a yakın HDP’li mil­let­ve­ki­li sokulmuyor…

Köşe yazar­la­rı, bir­bir­le­ri­ni ölüm”le teh­dit ediyor…

Gaze­te man­şet­le­ri, ayrım­cı­lık” yapa­rak, kar­şı gru­bu karalıyor…

TV’lere çıkan söz­de” aka­de­mis­yen­ler, gaze­te­ci­ler ve siya­set­ci­ler, ağı­za alın­ma­ya­cak söz­ler­le beyin­le­ri­nin arka plan­la­rı­nı kusuyor…

Muha­lif işyer­le­ri, bas­kın üze­ri­ne bas­kı­na uğruyor…

Bazı özel eği­tim kurum­la­rı, nede­ni bel­li olma­yan suç­la­ma­lar­la kont­rol üstü­ne kont­ro­le tabi tutuluyor…

Emek­li­ler, artan gıda fiyat­la­rı yüzün­den emek­li maaş­la­rı­nı eko­no­mi sihir­baz­lı­ğı” ile yetiş­tir­me­ye çalışıyor…

Kadın­la­rı­mız, akıl almaz taciz­le­re, yara­lan­ma­la­ra ve hat­ta ölüm­le­re maruz kalıyor…

Döviz kur­la­rı, mana­sız oldu­ğu kadar, saç­ma bir şekil­de, bir dip bir tepe yapıyor…

Bor­sa­nın nasıl bir çiz­gi­de gide­ce­ği­ni uzman­la­rı dahi bilemiyor…

Bir ölçü­de top­lu­mun kay­naş­ma­sı”nı sağ­la­yan yer­le­re, ne olur ne olmaz” kor­ku­suy­la kim­se gitmiyor…

Eko­no­mi çark­la­rı, dur­ma nok­ta­sı­na hız­la ilerliyor…

İşs­izl­er ordu­su, gün geç­tik­çe ken­di reko­ru­nu kırıyor…

Kısa­ca­sı ülke­miz bugün­ler­de cin­net” hali­ni yaşıyor…

ÇÖZÜ­MÜ KİM BULACAK?

Bütün bu reali­te­le­ri olum­lu” yöne dev­şi­recek olan tek kurum, siyaset”tir…

Bizim siya­si­le­ri­miz ne yapı­yor? Bir­bir­le­ri­ni kara­lı­yor, tuka­ka” yapıyor…

Hal­kı­mı­zın 7 Haziran’da ver­di­ği der­si anla­ma­ya ve gere­ği­ni yap­ma­ya çalış­ma­yan­lar, Nasıl yapa­rız da tek başı­na ikti­dar olu­ruz!” hesap­la­rı yapıyor…

Sorun” çöz­me der­din­de olma­yan siya­si­ler, ülke­de sorun üze­ri­ne sorun” çıka­rı­yor…

Ülke karan­lı­ğa, bölün­me­ye, iç sava­şa sürük­le­nir kor­ku­su ile yaşa­yan hal­kın tek bir sila­hı var! O da san­dı­ğa ata­ca­ğı OY”

Tabii, ira­de­siy­le ata­bi­lir­se, attırılabilirse…

İnş­all­ah 1 Kasım’a sali­men ula­şır, demok­ra­tik hak­kı­mı­zı sağ­lık­lı bir şekil­de kullanırız…

 

Har­ca­ma­sı­nın bin­de 9’unu eğitim”e ayı­ran top­lum­dan ne beklenir?

TÜİK’in 20152. çey­rek veri­le­ri­ne göre vatan­daş”ın yap­tı­ğı har­ca­ma­nın % 27’si gıda­ya, % 19’u ulaştırma/haberleşmeye, % 10’u konut/elektrik/gaz/suya, bin­de 9’u ise eği­tim”e gidi­yor… İşte Tür­ki­ye ger­çe­ği… Har­ca­ma­sı­nın ancak bin­de 9’unu eği­tim”e ayı­ra­bi­len bir top­lum­dan ne bek­le­ye­bi­lir­si­niz? Koca bir hiç-bir-şey”… Vatan­da­şın bu hale gel­me­si­ni sağ­la­yan­lar utansın!

 

 

BİR İZL­EN­İM

Anla­tı­la­maz, yaşa­nır: Göcek koy­la­rı…

Geç­ti­ği­miz Ağus­tos ayı­nın son gün­le­rin­de 3 gün­lük bir tatil daha yap­ma fır­sa­tı yaka­la­dım, haf­ta sonu dahil…

Göcek Koy­la­rın­da 2 gece yatı­lı” bir tek­ne gezi­si yap­tım… Koy­la­rı­mı­zın güzel­lik­le­ri­ni deniz­den gör­düm… Kara­dan ula­şı­la­ma­yan koy­la­rı­mı­zın bakir kal­ma­sı­nın ne kadar önem­li oldu­ğu­nu göz­le­rim­le gör­düm. Ve koy­lar­da hay­kır­dım, Dokun­ma­yın doğa­mı­za!” diye…
Deni­zi pırıl, pırıl”… Kara­sı temiz mi temiz”… Balık­la­rı güzel mi güzel”… Hava­sı, deni­zin iyo­tu ve yeşi­lin tene­fü­süy­le bir­le­şin­ce işte yaşa­na­cak yer” dedir­ti­yor insa­na… Ege’yle Akdeniz’in bir­leş­ti­ği en güzel yer­ler­den biri olan Göcek koy­la­rı­nı mut­la­ka gör­me­niz, o güzel cam göbe­ği deni­zi­ne bede­ni­ni­zi tes­lim etme­niz gere­ki­yor… Ben 3 gün boyun­ca bunu yap­tım! Şu kısa haya­tım boyun­ca çok yer gör­düm ama, böy­le­si­ni görmedim!

gocek

Göcek koy­la­rı­nı gezim sıra­sın­da bana yar­dım­cı olan can dos­tu Üze­yir”e, tek­ne kap­ta­nı­mız Yük­sel Kap­tan”a, Bülent Soy­lu­gil” ağa­be­yi­me, Göcek Bele­di­ye Mari­na Müdü­rü Levent Bey”e son­suz teşek­kür­le­ri­mi bura­dan ifa­de etmek isti­yo­rum. Uzun lafın kısa­sı: Göcek koy­la­rı­nı deniz­den mut­la­ka görün!..

 

İlgili Haberler

Leave a Comment