Sistit böbrekleri tehdit ediyor

Op. Dr. Selcen Bahadır
Op. Dr. Sel­cen Bahadır

SİST­İT / EYLÜL 2016

İdr­ar yol­la­rı enfek­si­yon­la­rı ola­rak adlan­dı­rı­lan sis­tit, özel­lik­le kadın­lar­da yaz ayla­rın­da sık­lık­la orta­ya çıka­bi­li­yor. Temiz­li­ğin­den emin olun­ma­yan deniz ve kala­ba­lık havuz­la­rın yol açtı­ğı enfek­si­yon­lar, sis­ti­te yol aça­bi­li­yor. Sis­tit­ten korun­mak için alın­ma­sı gere­ken bazı önlem­le­rin yanın­da, has­ta­lı­ğa yaka­la­nıl­ma­sı duru­mun­da ise vakit kay­bet­me­den bir uzman yar­dı­mı alın­ma­sı ve bilinç­siz ilaç kul­la­nı­mın­dan kaçı­nıl­ma­sı büyük önem taşı­yor. Memo­ri­al Eti­ler Tıp Merkezi’nden Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum Uzma­nı Op. Dr. Sel­cen Baha­dır, özel­lik­le yaz ayla­rın­da kadın­la­rı etki­le­yen sis­tit ve sis­tit­ten korun­ma yol­la­rı hak­kın­da bil­gi verdi. 

İki kadın­dan biri­ni etkiliyor 

İdr­ar yol­la­rı­nın ilti­hap­lan­ma­sı anla­mı­na gelen sis­tit, idrar yol­la­rı ve üre­me sis­te­min­de sık­lık­la orta­ya çıkan has­ta­lık­lar­dan biri­dir. Görül­me ora­nı kadın­lar­da çok daha yük­sek olan sis­tit ile her iki kadın­dan biri, yaşa­mı boyun­ca bir kez de olsa tanı­şır. En çok 2040 yaş ara­sı kadın­lar­da, bazen de çocuk­luk döne­mi ve meno­poz son­ra­sın­da da rast­la­nan bir durum­dur. Kadın­lar­da, erkek­le­re oran­la daha faz­la görül­me­si­nin nede­ni, idrar yol­la­rı­nın erkek­le­re göre daha kısa olma­sı­dır. Teda­vi­si uygun ve zama­nın­da yapıl­ma­dı­ğın­da, ender de olsa mesa­ne ve böb­rek­ler­de kalı­cı hasar­lar oluşturabilir.

fft2mm1192650

Bu belir­ti­le­re dikkat!

İdr­ar yapar­ken yan­ma, sızı, ağrı, bazen bıçak keser tarz­da ağrı olması

Sık sık idra­ra çık­ma ve az az idrar yapma

Acil idrar yap­ma ve tam boşa­la­ma­ma hissi

Kasık­lar­da ve göbek altın­da ağrı olması

Cin­sel iliş­ki­de ağrı duyulması

Kötü koku­lu ve bula­nık idrar

İdr­arda kan olması

İlerl­ey­en vaka­lar­da ateş, ter­le­me, bulantı-kusma

Has­ta­ya ilk yapı­la­cak tet­kik, tam idrar tah­li­li­dir. Han­gi bak­te­ri­nin oldu­ğu­nu tanım­la­ya­bil­mek için ise idrar kül­tü­rü gere­ke­bi­lir. Has­ta­da alt­ta yatan taş veya tümör gibi baş­ka bir has­ta­lık düşü­nü­lü­yor­sa ek tet­kik­le­re başvurulur. 

Böb­rek­ler zarar görebilir 

Genel­lik­le E.Coli adlı bak­te­ri­nin neden oldu­ğu bir has­ta­lık oldu­ğun­dan teda­vi­de anti­bi­yo­tik­ler ve idrar yolu temiz­le­yi­ci­le­ri kul­la­nıl­ma­lı­dır. İdr­ar kül­tü­rü alın­dıy­sa, sonu­cu­na göre teda­vi şekil­len­mek­te­dir. Uygun teda­vi pla­nı sonu­cun­da şika­yet­ler 24 saat için­de orta­dan kal­kar. Teda­vi­de geç kalın­ma­sı ya da bilinç­siz uygu­la­ma­lar sonu­cun­da has­ta­lık iler­le­ye­bi­lir ve böb­rek­le­re de yayı­la­rak kronikleşebilir.

İlgili Haberler

Leave a Comment