Sirel Gürbüz Lilly Türkiye’den EMBU’ya Medikal Lider Atandı

DÜN­YA­NIN önde gelen ilaç şir­ket­le­rin­den Lilly’de çalı­şan­la­rın, ulus­la­ra­ra­sı görev­ler­de çalı­şa­rak lider­lik etme­le­ri­ne büyük önem veri­li­yor. Bu alan­da son dönem­de en dik­kat çeki­ci ülke­le­rin başın­da ise Lilly Tür­ki­ye geliyor.
Lilly’e 2000 yılın­da medi­kal danış­man ola­rak katı­lan Dr. Sirel Gür­büz, Mayıs 2012’den iti­ba­ren Türkiye’nin de için­de bulun­du­ğu Geliş­mek­te Olan Pazar­lar (EMBU) İç Has­ta­lık­la­rı Teda­vi Ala­nı Böl­ge­sel Medi­kal Lide­ri göre­vi­ne atan­dı. Daha önce Lilly AME­RA­SIA Böl­ge­sin­de Endok­ri­no­lo­ji ve Üro­lo­ji Medi­kal Danış­ma­nı ola­rak görev yapan Gür­büz, Orta ve Doğu Avru­pa Böl­ge­sin­de Altı Sig­ma Kara Kuşak ola­rak da çalıştı.

İlgili Haberler

Leave a Comment