Sinirbilimcilerin gündeminde nörogörüntüleme var

sinir-bilim-kongresiMAYIS 2016

Anka­ra Üni­ver­si­te­si Beyin Araş­tır­ma­la­rı Uygu­la­ma ve Araş­tır­ma Merkezi’nin (AÜBA­UM) ev sahip­li­ğin­de ve Beyin Araş­tır­ma­la­rı Derneği’nin (BAD) des­te­ği ile düzen­le­necek olan 14. Ulu­sal Sinir­bi­lim Kong­re­si, bu yıl 2629 Mayıs tarih­le­ri ara­sın­da Anka­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Mor­fo­lo­ji Yer­leş­ke­sin­de gerçekleştirilecek.

Sinir­bi­lim­de gün­cel kav­ram­la­rın tar­tı­şı­la­ca­ğı ve beyin çağı” ola­rak nite­len­di­ri­len bu çağ­da önü­müz­de­ki sinir­bi­lim araş­tır­ma­la­rı için yol hari­ta­la­rı­nın belir­le­ne­ce­ği kong­re­nin ana tema­sı Nöro­gö­rün­tü­le­me” ola­rak belir­len­di. Bunun yanı sıra mole­kül­den dav­ra­nı­şa ve iliş­ki­li has­ta­lık­la­ra kadar geniş bir yel­pa­ze­de sinir­bi­lim konu­la­rı­na da yer veri­lecek. Bilim­sel prog­ram, sinir­bi­lim araş­tır­ma­cı­la­rı­nın gerek teorik gerek­se pra­tik olmak üze­re pek çok alan­da gerek­si­nim­le­ri­ni göze­ten kon­fe­rans, kurs, panel ve çalış­tay gibi bir­çok fark­lı eği­tim etkin­lik­le­ri ile dolu ola­cak. En önem­li­si, yıl boyu ger­çek­leş­ti­ri­len araş­tır­ma ürün­le­ri­nin ser­gi­le­ne­ce­ği ve tar­tı­şı­la­ca­ğı otu­rum­lar da katı­lım­cı­la­rı bek­li­yor olacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment