SİNEMA: J. EDGAR

YÖNET­MEN­Lİ­Ğ­İNİ Clint Eas­t­wo­od­’un yap­tı­ğı aksi­yon fil­min­de baş­lı­ca rol­le­ri Leonar­do DiCap­rio, Naomi Watts, Ed Wes­t­wick, Der­mot Mul­ro­ney, Ryan Mcpart­lin, Judi Dench, Josh Lucas, Jeff­rey Dono­van üstleniyorlar.

1935’te FBI’ın kurul­ma­sın­da etkin rol oyna­yan Hoover, 1972’ye kadar kuru­lu­şun başın­da kal­mış­tı. FBI’ın güç­le­ri­ni sık sık ken­di lehi­ne kul­lan­dı­ğı, acı­ma­sız tak­tik­ler­le bir­çok sol görüş­lü insa­nı ABD dışın­da yaşa­ma­ya itti­ği (Char­lie Chap­lin de dahil), komü­nist par­ti konu­sun­da­ki ope­ras­yo­nu­nu iğrenç bir cadı avı­na dönüş­tür­mek­le suç­la­nan Hoover, Ame­ri­kan tari­hi­nin en çar­pı­cı figür­le­rin­den biri.

Tüm bu nef­re­tin gay oldu­ğu­nu bir tür­lü açık­la­ya­ma­ma­sın­dan doğ­du­ğu da sıkça
tek­rar­la­nan ancak bir tür­lü doğ­ru­la­na­ma­yan bir söylentidir.

İlgili Haberler

Leave a Comment