Sinan Atlığ Pfizer Kolombiya’ya Atandı

PFI­ZER Tür­ki­ye yurt­dı­şı­na gön­der­di­ği yöne­ti­ci­le­re bir yeni­si­ni daha ekle­di. Pfi­zer Tür­ki­ye bün­ye­sin­de Anti-İnf­ekt­if Takı­mı Satış ve Pazar­la­ma Müdü­rü ola­rak görev yapan Sinan Atlığ, Pfi­zer Kolombiya’ya Uzman­lık ve Onko­lo­ji İş Biri­mi Direk­tö­rü ola­rak atan­dı. Atlığ, böy­le­ce Pfi­zer bün­ye­sin­de glo­bal bir pozis­yo­na ata­nan 36. Türk yöne­ti­ci oldu.
1 Ocak 2012 iti­ba­riy­le göre­vi­ne baş­la­yan Sinan Atlığ, yeni göre­vi­ni Bogo­ta, Kolombiya’dan yöne­tecek. Atlığ, göre­vi kap­sa­mın­da Pfi­zer Kolombiya’nın satı­şı­nın %52’sinden sorum­lu genel müdür yar­dım­cı­sı ola­rak çalışacak. 

İlgili Haberler

Leave a Comment