Sigaradan daha sert cezalar caydırır”

mustafa aydin
Dr. Mus­ta­fa Aydın

GÜN­CEL / MAYIS 2016

İst­anb­ul Aydın Üni­ver­si­te­si Müte­vel­li Heyet Baş­ka­nı da olan Tür­ki­ye Siga­ray­la Savaş Der­ne­ği Baş­ka­nı Dr. Aydın, 20142018 döne­mi Ulu­sal Tütün Kont­rol Prog­ra­mı” için­de siga­ra tüke­ten vatan­daş­la­rın en az yüz­de 50’sinin siga­ra­yı bırak­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı hede­fi bulun­du­ğu­nu belir­te­rek, daha sert içme yasak­la­rı gerek­ti­ği­ni” söyledi.

ABD ve Kanada’yı dün­ya­da en sıkı ve geniş çap­lı siga­ra yasa­ğı­nın uygu­lan­dı­ğı yer­ler” diye örnek gös­te­ren Dr. Mus­ta­fa Aydın, Türkiye’deki uygu­la­ma­nın geniş­le­til­me­si­nin siga­ra­ya kar­şı açıl­mış sava­şın önem­li zafer­ler­den biri ola­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. Kanada’nın yüz­de 21 ile siga­ra içme ora­nı en düşük top­lum­lar­dan biri oldu­ğu­na dik­kat çeken Aydın, bunun nede­ni­nin çok sıkı yasak­lar oldu­ğu­nu vur­gu­la­dı. Aydın, Tür­ki­ye­’­de dene­tim­ler daha da sık­laş­tı­rıl­ma­lı ve cay­dı­rı­cı ceza­lar uygu­lan­ma­lı” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment