Sigara karnemiz kötü

Prof. Dr. Yalçın Karakoca
Prof. Dr. Yal­çın Karakoca

SİG­ARA / TEM­MUZ 2016

Son yıl­lar­da her ne kadar siga­ray­la müca­de­le­de top­lum­sal alan­da atı­lan bazı adım­lar mey­ve­le­ri­ni ver­se de, Tür­ki­ye halen en çok siga­ra tüke­ten ülke­ler sıra­la­ma­sın­da 11. sıra­da yer alı­yor. Ülke­mi­zin siga­ra bağım­lı­lı­ğı’ konu­sun­da kötü bir kar­ne­ye sahip oldu­ğu­na dik­kat çeken Medi­cal Park Göz­te­pe Has­ta­ne Komp­lek­si Göğüs Has­ta­lık­la­rı Kli­nik Şefi Prof. Dr. Yal­çın Kara­ko­ca, Türkiye’de siga­ra tüke­ti­mi son 10 yıl­da yüz­de 52 art­tı. Siga­ra tüke­ti­mi artı­şın­da Pakistan’dan son­ra ikin­ci sıra­da­yız. Maale­sef çocuk­la­rı­mı­zın yüz­de 55’i aile­le­ri tara­fın­dan pasif içi­ci­li­ğe maruz bıra­kı­lı­yor. Siga­ra her konu­da oldu­ğu gibi çocuk bek­le­yen kadın­la­rın da en büyük düş­ma­nı. Gün­de 1 siga­ra, kadı­nın doğur­gan­lı­ğı­nı yüz­de 28 azal­tı­yor” dedi.

EN ÇOK SİG­ARA İÇİL­EN 11. ÜLKEYİZ

OECD’nin 2015 yılı rapo­ru­na göre, Tür­ki­ye yüz­de 23,8 siga­ra kul­la­nım ora­nıy­la dün­ya­da 11. sıra­da yer alı­yor. Rapo­ra göre Türkiye’de erkek­le­rin yüz­de 37.3’ü ve kadın­la­rın yüz­de 10.7’si siga­ra kul­la­nı­yor. Türkiye’de, her gün siga­ra içen kişi sayı­sı 10.6 mil­yo­nu erkek, 3.9 mil­yo­nu kadın olmak üze­re top­lam 15 mil­yo­na yakın. 

sigaraHER YIL 120 BİN KİŞ­İYİ SİG­AR­AYA KUR­BAN VERİYORUZ

Ülke­miz­de her yıl 120 bin, her gün 300 kişi siga­ra­ya bağ­lı neden­ler­le ölü­yor. Akci­ğer kan­se­ri ölüm­le­ri­nin yüz­de 95’i, KOAH’a bağ­lı ölüm­le­rin yüz­de 90’ı siga­ra neden­li. Siga­ra içen bir kadı­nın akci­ğer kan­se­ri olma ris­ki­nin, erkek­le­re göre 1.53 kat daha faz­la oldu­ğu kabul ediliyor. 

5 MİLY­ON KİŞİ İŞ YERİ­NDE DUMA­NA MARUZ KALIYOR

Tütün Atla­sı Araştırması’nın sonuç­la­rı­na göre, Türkiye’de çalı­şan nüfu­sun yüz­de 39’u işye­rin­de pasif içi­ci çık­tı. Bu oran­la dün­ya­da 8’inci sıra­da bulu­nan Türkiye’de, res­to­ran ve evler­de, kapa­lı alan­lar­da­ki siga­ra yasa­ğı­na rağ­men pasif içi­ci­lik ora­nı yüz­de 58’e kadar yük­sel­di. Türkiye’de iş yer­le­rin­de siga­ra içme­di­ği hal­de siga­ra duma­nı­na maruz kala­rak pasif içi­ci konu­mun­da olan 1 mil­yo­nu kadın, 4 mil­yo­nu erkek, yak­la­şık 5 mil­yon insan bulunuyor. 

ÇOCUK­LA­RI­MI­ZIN YÜZ­DE 55’İ PASİF İÇİCİ 

Ülke­miz­de­ki çocuk­la­rın yüz­de 55’i maale­sef pasif içi­ci­li­ğe aile­si tara­fın­dan maruz bıra­kı­lı­yor. Bu çocuk­la­rın solu­num yolu rahat­sız­lı­ğı yaşa­ma ris­ki 2 kat fazla. 

SİG­ARA TÜKE­Tİ­Mİ ARTI­ŞIN­DA İKİNCİYİZ

Türkiye’de son 10 yıl için­de siga­ra tüke­ti­mi yüz­de 52 ora­nın­da art­mış­tır. Ülke­miz bu artış ora­nıy­la dün­ya­da Pakistan’dan son­ra ikin­ci sıradadır.

GÜN­DE 1 SİG­ARA, DOĞUR­GAN­LI­ĞI YÜZ­DE 28 AZALTIYOR

Sağ­lık Bakanlığı’nın araş­tır­ma­sı­na göre, ülke­miz­de 15 yaş üstü kadın­lar­da siga­ra içme ora­nı yüz­de 24’tür. Hol­lan­da­lı bilim adam­la­rı­nın yap­tı­ğı araş­tır­ma­lar, gün­de bir siga­ra içen kadı­nın doğur­gan­lık şan­sı­nın bile hiç içme­yen­le­re göre yüz­de 28 ora­nın­da azal­dı­ğı­nı, doğur­gan­lık yaşı­nı en az 10 yıl azalt­tı­ğı­nı göstermiştir. 

İlgili Haberler

Leave a Comment