Şifayı gıdada arayanlar için yeni bir rehber

Dr. Ümit Akta­ş­’ın Hayy­ki­ta­p­’­tan Besi­ni­niz ila­cı­nız, ila­cı­nız besi­ni­niz olsun” slo­ga­nıy­la çıkan Mut­lu­luk Kürleri”nde doğ­ru bes­len­me ve bit­ki­sel kür­le­rin gücüy­le yaşam­dan keyif alma­nın yol­la­rı anla­tı­lı­yor. Şifa gıda­nız­da­dır” diyen Ümit Aktaş, bağı­şık­lık sis­te­mi­nin den­ge­li ve güç­lü çalış­ma­sı­nın ilk şar­tı­nın yaşa­ma sevin­ci oldu­ğu­nu söy­lü­yor: Bu kitap modern yaşa­mın en önem­li sorun­la­rı­na, bilim­sel araş­tır­ma­lar­la kanıt­lan­mış ger­çek­le­rin ışı­ğın­da bakı­yor. Kat­kı mad­de­le­riy­le dolu işlen­miş gıda­lar­la gelen dep­res­yon, stres, hâl­siz­lik, faz­la kilo­lar ve uyku prob­le­mi, vücu­du­nu­zun imdat sin­yal­le­ri. Bu sorun­la­rı ilaç­lar çöz­mez, aksi­ne daha da kötü­leş­ti­rir. Mut­lu­luk Kür­le­ri­’­ni yeni baş­lan­gıç­la­ra vesi­le olma­sı için yaz­dım. Kitap­ta­ki 21 gün­lük bes­len­me mode­li­ni uyguladığınızda…

• Ken­di­ni­zi hiç olma­dı­ğı­nız kadar ener­jik ve dinç hissedeceksiniz!
• Faz­la kilo­la­rı­nı­zı vere­cek­si­niz. Hem de hiç aç kalmadan!
• Uyku­nuz düze­ne girecek!
• Dep­res­yon­dan kur­tul­ma­ya başlayacaksınız!
• Haya­ta pozi­tif bakacaksınız!
• Ve ken­di­ni­zi hiç olma­dı­ğı­nız kadar mut­lu hissedeceksiniz!”

İlgili Haberler

Leave a Comment