Siemens’ten yeni diagnostik çözüm

Siemens Healt­hi­ne­ers, Diag­nos­tik paza­rı­na yön verecek Atel­li­ca Çözü­mü­nü ilk defa AACC 2016’da müş­te­ri­le­riy­le buluş­tur­du. Atel­li­ca patent­li, çift yön­lü man­ye­tik numu­ne taşı­ma tek­no­lo­ji­si ile pazar­da­ki mev­cut numu­ne taşı­ma tek­no­lo­ji­le­rin­den 10 kat daha hız­lı. İmm­ün­oa­ss­ay ana­li­zö­rü met­re­ka­re başı­na saat­te 400 test­ten faz­la test kapa­si­te­si ile endüst­ri­de­ki en yük­sek verim­li­li­ğe sahip sis­tem. Çok­lu kame­ra izle­me sis­te­mi ve akıl­lı numu­ne yön­len­dir­me özel­li­ği saye­sin­de rutin ve STAT her numu­ne­yi bağım­sız bir şekil­de kont­rol ede­bi­li­yor. 10 ade­de kadar cihaz bir­bi­ri­ne bağ­la­na­bil­mek­te ve 300’den faz­la fark­lı kon­fi­gü­ras­yon tek başı­na bir sis­tem ola­rak veya oto­mas­yo­na bağ­lı ola­rak kul­la­nı­la­bi­li­li­yor. Pedi­at­rik ve özel numu­ne tüp­le­ri dahil olmak üze­re 30’dan faz­la fark­lı tip numu­ne tüpü işleyebiliyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment