Siemens, İşitme Cihazları Alanının Güçlü Oyuncusu Duysan’ı Bünyesine Kattı

Dün­ya gene­lin­de 28 ülke­de faali­yet gös­te­ren ve küre­sel hedef­le­ri doğ­rul­tu­sun­da büyü­me kara­rı alan Siemens Audi­ology Solu­ti­ons, Türkiye’de sağ­lık sek­tö­rü­nün önem­li oyun­cu­la­rın­dan  Duy­san Odyo­lo­ji San. ve Tic. A.Ş.’yi satın aldı. 2003’den bu yana Siemens işit­me cihaz­la­rı dist­ri­bü­tö­rü olan Duy­san, 2013 iti­ba­riy­le, Siemens İşitme Cihaz­la­rı San. ve Tic A.Ş.” adı altın­da ve Siemens Audi­ology Solu­ti­ons bün­ye­sin­de faali­yet­le­ri­ne devam edecek.

İst­anb­ul mer­kez­li Duy­san Odyo­lo­ji, biri İst­anb­ul Şiş­li olmak üze­re İzm­ir, Anka­ra, Bur­sa ve Amasya’daki şube­le­rin­de 40’a yakın çalı­şa­nıy­la faali­yet gös­te­ri­yor. Bu beş şube hari­cin­de Tür­ki­ye gene­lin­de 200’e yakın bayi­siy­le müş­te­ri­le­ri­ne ula­şan ve 15 Mart 2013 iti­ba­riy­le Siemens İşitme Cihaz­la­rı San. ve Tic A.Ş.’ adı altın­da Siemens bün­ye­sin­de yer alan Duy­san Odyo­lo­ji, sağ­lık sek­tö­rün­de­ki istih­da­ma da önem­li kat­kı­lar­da bulundu.

Siemens Tür­ki­ye Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı ve CEO’su Hüse­yin Gelis, konu ile ilgi­li ola­rak yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Türk eko­no­mi­si­nin geli­şi­min­de önem­li bir rol oyna­yan Siemens’in Türkiye’deki sağ­lık sek­tö­rün­de­ki yatı­rım­la­rı­nın da art­tı­ğı­nı belir­te­rek, Siemens, faali­yet gös­ter­di­ği tüm sek­tör­ler­de küre­sel lider­li­ği hedef­li­yor. Bu yak­la­şı­mı­mı­zı, işit­me cihaz­la­rı ala­nın­da da sür­dür­me­yi plan­lı­yo­ruz. Bu kap­sam­da bün­ye­mi­ze dâhil etti­ği­miz Duy­san Odyo­lo­ji, ala­nın­da ken­di­ni kanıt­la­mış ve dist­ri­bü­tör­lü­ğü­mü­zü yapan bir şir­ket. Bu başa­rı­lı kad­ro­yu daha da büyü­te­rek Türk insa­nı­nın sağ­lı­ğı­na kat­kı­da bulun­ma­yı sür­dü­re­ce­ğiz” dedi.

Duy­san adı altın­da Siemens mar­ka­sı­nı bugü­ne kadar başa­rıy­la tem­sil etmek için çalış­tık­la­rı­nı belir­ten ve göre­vi­ne Siemens İşitme Cihaz­la­rı San. ve Tic A.Ş. CEO”su ola­rak devam edecek olan Oğuz­han Hep­tür­kis­tan, işit­me cihaz­la­rı işi­nin, eko­no­mik büyük­lü­ğü­nün yanı sıra, tıp­kı diğer sağ­lık çözüm­le­ri gibi insan sağ­lı­ğı­nı doğ­ru­dan etki­le­me­si açı­sın­dan da önem taşı­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Yeni yapı­lan­ma son­ra­sı Siemens İşitme Cihaz­la­rı San. ve Tic A.Ş. CFO’su ola­rak görev ala­cak olan, Siemens’in sağ­lık sek­tö­rün­de­ki tec­rü­be­li isim­le­rin­den Eser Turunç­ka­pı ise, Siemens mar­ka­sı­nın gücü­nü yeni dönem­de Tür­ki­ye paza­rın­da daha faz­la his­set­ti­re­cek­le­ri­ni belirtti.

 

İlgili Haberler

Leave a Comment