Shire ve Eczacıbaşı-Baxalta çalışanları birleşmenin 100. gününü kutladı

Yaşa­nan bir­leş­mey­le bir­lik­te nadir has­ta­lık­lar ve diğer yük­sek uzman­lık gerek­ti­ren has­ta­lık­lar­da dün­ya­nın lider küre­sel biyo­tek­no­lo­ji şir­ke­ti hali­ne gelen Shi­re ve Ecza­cı­ba­şı- Baxalta’da 100. gün heye­ca­nı yaşan­dı. Ger­çek­le­şen 100. gün kut­la­ma­sın­da İst­anb­ul mer­kez ofis çalı­şan­la­rı Aya­za­ğa ofi­sin­de bir ara­ya gele­rek bir­lik­te keyif­li bir gün geçir­di­ler. Shi­re Ecza­cı­ba­şı- Baxal­ta yöne­tim eki­bi ise İzm­ir, Ada­na ve Anka­ra ofis­le­rin­de­ki böl­ge çalı­şan­la­rı­nı ziya­ret ede­rek öğle yeme­ğin­de bir ara­ya gel­di. Shi­re Ecza­cı­ba­şı-Baxal­ta Genel Müdü­rü Kani­ye Onat, Bir­leş­me­yi takip eden 100 gün içe­ri­sin­de elde etti­ği­miz başa­rı­dan dola­yı çok mut­lu­yuz. Bu kadar kısa zaman­da alı­nan başa­rı­lı sonuç­lar­dan ve özve­ri­li çalış­ma­la­rın­dan dola­yı tüm eki­bi teb­rik edi­yo­rum” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment