Shire ve Baxalta, nadir hastalıklar için birleşti

SEK­TÖR / AĞUS­TOS 2016

Shi­re ve Baxal­ta bir­leş­me­si ile nadir has­ta­lık­la­rı ve diğer yük­sek uzman­lık gerek­ti­ren rahat­sız­lık­la­rı olan kişi­le­re hiz­met ver­me­ye odak­la­nan lider küre­sel biyo­tek­no­lo­ji şir­ke­ti doğu­yor. Bu bir­leş­mey­le geniş­le­til­miş ürün port­fö­yü, artı­rıl­mış yet­kin­lik­le­ri ve dün­ya stan­dart­la­rın­da­ki AR-GE çalış­ma­la­rı ile bir numa­ra­lı nadir has­ta­lık­lar plat­for­mu­na sahip küre­sel lider bir şir­ket yapı­sı orta­ya çıkı­yor. Yeni­lik­çi­li­ği ve yeni nesil teda­vi­le­rin geliş­ti­ril­me­si­ni des­tek­le­yecek olan şir­ket, bir­leş­mey­le 2020 yılı­na kadar 20 mil­yar dola­rın üze­rin­de geli­re ve çift hane­li büyü­me rakam­la­rı­na ulaş­ma­yı hedef­li­yor. Bu gelir­le­rin %65’inin ise nadir has­ta­lık­lar ürün­le­rin­den elde edil­me­si bekleniyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment