SGK, ithal ilacı geri ödemeden çıkarıyor

İlaç Endüst­ri­si İşv­er­enl­er Sen­di­ka­sı (İEİS), tara­fın­dan İlaçta Ar-Ge; Kamu-Üni­ver­si­te-Sana­yi İşb­irl­iğ­in­in Öne­mi” baş­lık­lı top­lan­tı­da sek­tö­rün pay­daş­la­rı bir ara­ya gele­rek yer­li ilaç üre­ti­mi için atıl­ma­sı gere­ken adım­la­rı tar­tış­tı. SGK Baş­kan Yar­dım­cı­sı Dr. Mus­ta­fa Kuru­ca, en geç 3 yıl için­de ithal ürün­le­ri geri öde­me lis­te­sin­den çıka­ra­cak­la­rı­nı, bu yüz­den ilaç fir­ma­la­rı­nın eşde­ğer ürün­le­ri Tür­ki­ye­’­de üret­me­si­ni iste­dik­le­ri­ni söy­le­di. Sağ­lık Bakan­lı­ğı Tür­ki­ye İlaç ve Tıb­bi Cihaz Kuru­mu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Dr. Hüse­yin Yıl­maz da, ilaç fir­ma­la­rı­nın SGK­’­ya olan bağım­lı­lı­ğı­nı orta­dan kal­dı­rıl­ma­sı gerek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. TÜBİ­T­AK ARDEB Sağ­lık Bilim­le­ri Araş­tır­ma Gru­bu Baş­ka­nı Prof. Dr. Sevim Aydın, kuru­mun üre­ti­ci­le­re ver­di­ği des­tek hak­kın­da bil­gi verir­ken, ilaç sek­tö­rü adı­na konu­şan Abdi İbr­ah­im İlaç Ar-Ge ve İş Geliş­tir­me Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Fer­hat Fasi ise bu des­tek­le­rin yeter­li olma­dı­ğı­na, biyo­tek­no­lo­ji üre­ti­min­de rakip­le­ri­nin dev­let tara­fın­dan çok daha büyük des­tek­ler aldı­ğı­na dik­kat çekti. 

Yer­li üre­ti­mi destekleyeceğiz 31-1

SGK Baş­kan Yar­dım­cı­sı Dr. Mus­ta­fa Kuruca: 

Sos­yal Sigor­ta kuru­mu, genel büt­çe­den son­ra en faz­la büt­çe­ye sahip kurum duru­mun­da­dır. 2014 tah­mi­ni büt­çe­sin­de, 202 mil­yar TL’­si har­ca­ma büt­çe­nin yak­la­şık 130131 mil­yar prim gelir­le­rin­den olu­şa­cak. Ama emek­li­ye yapa­ca­ğı­mız öde­me, 133 mil­yar TL. Tabii SGK­’­nın tek geli­ri prim değil, 131 mil­ya­rın için­de dört­te bir oran­da dev­let kat­kı­sı yok, onun dışın­da­ki diğer gelir­ler­le top­lam geli­ri­miz 181 mil­yar civa­rın­da olu­yor. Genel büt­çe­den de yak­la­şık 21 mil­yar­lık trans­fer söz konu­su. Prim gelir­le­ri­nin büyük öde­me­le­ri kar­şı­la­ya­ma­mış olma­sı, sis­te­min en temel soru­nu. 2048 yılın­da tam ola­rak haya­ta geçecek 65 yaş uygu­la­ma­sı 3035 yıl son­ra etki­le­ri­ni tam ola­rak gös­te­recek. Bu kaza­nıl­mış hak­la­rın bir anlam­da korun­ma­sı­na yöne­lik ola­rak zama­na yayıl­mış bir süreç­tir. Bunu yapar­ken Tür­ki­ye­’­nin demog­ra­tif gidi­şa­tı­nı iyi ana­liz etme­miz lazım. Nüfu­sun hız­lı bir şekil­de yaş­la­nı­yor olma­sı, yaşam süre­si­nin hız­lı bir şekil­de uzu­yor olma­sı 20402050 yıl­la­rı ara­sın­da pasif nüfus dedi­ği­miz 65 yaş üstü nüfus ora­nı yüz­de 1820’ler civa­rın­da ola­cak. Emek­li­lik har­ca­ma­la­rı ve sağ­lık har­ca­ma­la­rı, özel­lik­le de ilaç har­ca­ma­la­rı arta­cak. Şim­di yapı­la­cak Ar-Ge yatı­rım­la­rı bugün­den yarı­na sonuç alma­ya­cak. Bel­ki 1520 yıl son­ra neti­ce­le­ri­ni göre­bi­le­ce­ği­miz çalış­ma­lar­la kar­şı kar­şı­ya ola­ca­ğız. Biz bun­dan son­ra yer­li üre­ti­mi des­tek­le­ye­ce­ğiz. Eşde­ğer­li ilaç­la­rın Tür­ki­ye­’­de üre­til­me­si­ni isti­yo­ruz. Bunun yaban­cı düş­man­lı­ğı ola­rak algı­lan­ma­ma­sı lazım ama bir-iki, bel­ki üç yıl­lık süreç içe­ri­sin­de eşde­ğer­li Tür­ki­ye­’­de üre­ti­len ürün­le­ri öde­me lis­te­sin­de tutup diğer­le­ri­ni tut­ma­ma­ya karar ver­dik ve bunun arka­sın­da dura­ca­ğız. Bugün alı­nan kara­rı yarın uygu­la­ma­ya­ca­ğız elbet­te, bir zama­na yayacağız. 

İTH­AL İLAÇTA GİD­İŞ­AT ÇOK ANORMAL 

Top­lam sağ­lık har­ca­ma­la­rı için­de ila­cın payı olma­sı gere­ke­nin her zaman çok üze­rin­de oldu ve halen üze­rin­de. Bunun dün­ya stan­dart­la­rı­na çekil­me­si gere­ki­yor. Sağ­lık har­ca­ma­la­rı­nın, dola­yı­sıy­la de ilaç har­ca­ma­la­rı­nın hız­lı bir şekil­de yük­sel­di­ği yönün­de eleş­ti­ri­ler var. Yine de ülke­miz­de cep­ten har­ca­ma, özel­den har­ca­ma, SGK­’­nın har­ca­ma­sı altı üstü kişi başı 600 dolar­dır. Dün­yay­la kıyas­la­dı­ğı­mız­da, bunun 200300 dolar­dan 600 dola­ra gel­me­si aslın­da top­lu­mun refa­hı­nın art­tı­ğı­nın bir gös­ter­ge­si­dir. Bun­dan bir anor­mal­lik yok. Elbet­te israf var­dır, bun­la­ra katı­lı­yo­rum ama kişi başı mil­li geli­ri­miz 10 bin dolar olduy­sa sğlık har­ca­ma­mı­zın 600 dolar olma­sı hiç de garip­se­necek bir şey değil. Eğer kişi başı geli­ri­miz 20 bin dolar olsay­dı kişi başı sağ­lık har­ca­ma­mız da 1200 dolar ola­cak­tı. Nüfu­sun yaş­lan­ma­sı da bunu zaman­la etki­le­ye­cek­tir. OECD ülke­le­ri ile kıyas­lar­ken nüfus yapı­sı­nın da göz önün­de bulun­du­rul­ma­sı gerekiyor. 

Yıl­la­ra göre geri öde­me kap­sa­mı­na alı­nan ilaç sayı­la­rı 500 ila 800 ban­dın­da devam edi­yor. Bura­da da anor­mal bir durum görül­mü­yor. Yine 2014 yılı­nın ilk 9 ayı­na bak­tı­ğı­mız­da, 530 raka­mı söz konusu. 

İth­al ilaç­la ilgi­li sıkın­tı­mız var. 2013’te 453 olan raka­mın bugün tutar ola­rak hemen hemen 1,2 mil­yar TL ola­ca­ğı­nı görü­yo­ruz. Bura­da acil ola­rak radi­kal önlem­ler alma­lı­yız. Çok anor­mal bir gidi­şat var, buna dur den­me­si gere­ki­yor. Bunun­la ilgi­li çalış­ma­la­rı­mız hız­la devam ediyor. 

Sek­tör SGK­’­ya bağım­lı olma­ma­lı

31-2

Sağ­lık Bakan­lı­ğı­Tür­ki­ye İlaç ve Tıb­bi Cihaz Kuru­mu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Dr. Hüse­yin Yılmaz:

Gaza biraz hız­lı bas­mak, aktif olmak zorun­da­yız. Bu bir mec­bu­ri­yet. Bir zihin deği­şik­li­ği­ne ihti­ya­cı­mız var. Sek­tö­rün SGK­’­ya olan bağım­lı­lı­ğı­nı orta­dan kal­dır­ma­mız lazım. Hiç­bir ülke sade­ce ken­di ülke­si­nin ihti­ya­cı­na göre yatı­rım yap­mı­yor, tam ter­si­ne glo­ba­le satış yap­ma­yı hedef­li­yor. Ken­di tek­no­lo­ji­mi­zi geliş­ti­rip onla­ra satış yapa­bi­lecek sevi­ye­ye getir­me­li­yiz. Aksi hal­de geli­şim sağ­la­ya­ma­yız, ken­di ken­di­mi­ze büyük bir kös­tek vur­muş ola­bi­li­riz. Ülke­mi­zin hem jeopo­li­tik konu­mu, hem de regü­las­yon­lar­da­ki duru­mu­na bak­tı­ğı­mız zaman ülke­miz­de cid­di opti­mal bir ortam mevcut. 

Kli­nik araş­tır­ma­lar konu­sun­da çok geri­de­yiz. Kli­nik araş­tır­ma­lar söz konu­su oldu­ğun­da İns­an­ım­ız kobay mı olu­yor?” soru­su ve yön­len­dir­me­si maale­sef çok etki­li olu­yor. Bu zih­ni­ye­ti değiş­tir­mek zorundayız.” 

Biyo­ben­ze­re 25 mil­yon des­tek verildi

31-3

TÜBİ­T­AK ARDEB Sağ­lık Bilim­le­ri Araş­tır­ma Gru­bu Baş­ka­nı Prof. Dr. Sevim Aydın:

2012 yılın­da sağ­lı­ğı önce­lik­le alan ola­rak belir­le­dik. 2014 yılın­da da sağ­lık­ta önce­lik­li alan­lar bel­li oldu. Bu hedef­ler kap­sa­mın­da TÜBİ­T­AK bugü­ne kadar 34 tane çağ­rı­ya çık­tı. Bu çağ­rı­la­ra müra­cat eden pro­je sayı­sı 135 oldu ve 201 mil­yon TL’­lik bir des­tek veril­di. Biyo­ben­zer ilaç çağ­rı­sın­da 25 mil­yon TL’­lik des­tek sağ­lan­dı. 2020 yılı­na kadar paten­ti bitecek olan biyo­tek­no­lo­jik ürün­ler var. Bu yön­de talep olur­sa çağ­rı­ya çıkılabilir. 

Aşı konu­sun­da 2013 yılın­da ve 2014 yılın­da aşı çağ­rı­sı yapıl­dı. İlki değer­len­di­ril­di, ona 1 mil­yon TL’­lik bir des­tek veril­di; ikin­ci­si değerlendiriliyor. 

Biyo­mal­ze­me konu­sun­da 22 pro­je des­tek­len­di. Biyo­me­di­kal ekip­man­lar konu­sun­da 47 pro­je ve tıb­bi tanı kit­le­ri konu­sun­da da 36 pro­je desteklendi.

MÜKEM­MEL­Lİ­Y­ET MERKEZLERİ

1004 isim­li pro­je ile mükem­mel­li­yet mer­kez­le­ri oluş­tu­ra­rak üni­ver­si­te ya da özel kuru­luş­la­ra yet­kin olduk­la­rı araş­tır­ma konu­la­rın­da ser­ti­fi­ka ya da lisans vere­rek, bura­la­rı pro­je üre­tim mer­ke­zi hali­ne getir­me­yi plan­lı­yo­ruz. Özel sek­tör de aidat öde­ye­rek bura­ya üye ola­bi­le­ce­ği gibi, bu şekil­de gelen pro­je­ler­de oy kul­la­nıp ya da pro­je çık­tı­la­rın­da fik­ri ve sına­yi hak­la­ra sahip ola­bi­lecek. 1015 pro­je­si ile de Tür­ki­ye­’­nin ulus­lar ara­sı Ar-Ge çalış­ma­la­rı­na des­tek sunan ülke­ler ara­sı­na gir­me­yi hedefliyoruz.”

Ali Baba­ca­n­’a anlattık”

31-5

Tür­ki­ye Eko­no­mi Poli­ti­ka­la­rı Araş­tır­ma Vak­fı Yaşam Bilim­le­ri ve Sağ­lık Pol­ti­ka­la­rı Ana­lis­ti Selin Ars­lan­han Memiş: 

Kamu-sana­yi işbir­li­ği model­le­ri tasa­rım­la­rı hazır­lı­yo­ruz. Son ola­rak Sayın Ali Baba­ca­n­’a ve Cev­det Yıl­ma­z­’a nasıl model­ler tasar­la­mak gerek­ti­ği­ni anlat­tık. Üst düzey­de bir an önce adım attır­mak için bu model­le­ri anlat­ma­ya devam edi­yo­ruz. Bir yan­dan yaban­cı ilaç fir­ma­la­rı­nın Ar-Ge yatı­rım­la­rı­nı bura­ya çek­mek üze­re biyo­tek­no­lo­ji odak­lı bir yak­la­şım­la bir model üre­te­bi­li­riz, bir yan­dan da yer­li üre­ti­ci­le­rin Ar-Ge yapa­bi­lir hale gelecek şekil­de dönüş­tü­rül­me­si için model­ler tasar­la­ya­bi­li­riz. Yeni bir TOBB sek­tör mec­li­si kur­duk. TOBB Biye­tek­no­lo­ji Sek­tör Mec­li­si adı altın­da fark­lı sek­tör­ler­den, biyo­tek­no­lo­ji yapan ve biyo­tek­no­lo­ji yap­mak iste­yen fir­ma­la­rı top­la­dık. Hazi­ne­nin düzen­le­me­si altın­da biyo­tek­no­lo­ji odak­lı bir giri­şim ser­ma­ye­si fonu kur­ma­yı amaç­lı­yo­ruz. Eko­sis­te­mi koor­di­ne etmek ama­cıy­la TOBB Yaşam Bilim­le­ri ve Biyo­tek­no­lo­ji Vak­fı­’­nı planlıyoruz.”

TÜBİ­T­AK­’­ın des­te­ği yeter­li değil”

31-4

Abdi İbr­ah­im İlaç Ar-Ge ve İş Geliş­tir­me Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Fer­hat Farsi: 

İlaç sek­tö­rü ola­rak oluş­tu­ru­lan bu Ar-Ge ikli­min­den çok mem­nu­nuz. Bugün fiyat­la­rın düşü­rül­me­si sana­yi için büyük sıkın­tı yarat­mak­ta­dır. İnov­at­if for­mü­las­yon­lar tasa­rı­mı yapar­ken yeni fiyat­lan­dır­ma­ya git­ti­ği­niz zaman piya­sa­da­ki en ucuz ürü­nün altın­da fiyat alı­yor­su­nuz. Öyle olun­ca ino­vas­yon yap­mak için bir sebep kal­mı­yor. İnov­at­if üre­ti­me yöne­lik bir takım düzen­le­me­le­rin yapıl­ma­sı sek­tö­rün lehi­ne olacaktır. 

Des­tek­ler konu­sun­da temel­de bir sıkın­tı yaşa­mı­yo­ruz. Ancak biyo­ben­zer­le­rin veya biobet­ter­le­rin geliş­ti­ril­me mali­yet­le­ri son dere­ce yük­sek. Bre­zil­ya­’­da oldu­ğu gibi biz­de de bu konu­da yetiş­miş per­so­nel sayı­sın­da sıkın­tı yaşan­mak­ta. Tür­ki­ye Ame­ri­ka­’­ya uzman yetiştiriyor. 

20082013 ara­sın­da Avru­pa­’­da en çok satan ilaç­la­ra bak­tı­ğı­nız zaman biyo­tek­no­lo­ji ürün­le­ri­nin nasıl art­tı­ğı­nı görü­yo­ruz. Lipi­tor 2008’te en çok satan ilaç­ken, 2013’te ise artık ilk onda yok. Nasıl bir dev­rim yaşan­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor. Reka­bet etti­ği­miz ülke­ler biz­den 1015 sene önce bu işle­re baş­la­mış durumda. 

Sade­ce TÜBİ­T­AK­’­ın bir fir­ma­ya bir­kaç mil­yon des­tek sağ­la­ma­sı bu dev­ri­mi ger­çek­leş­tir­me­miz için yeter­li olma­ya­cak­tır. Dev­let des­te­ği­nin cid­di bir şekil­de olma­sı şart. Bu eşde­ğer ürün üret­me­ye ben­ze­mi­yor. Rakip­le­ri­miz dev­let des­te­ği­ni çok yük­sek bir şekil­de kul­la­nı­yor. Sade­ce ürün geliş­tir­me bazın­da değil, üre­tim tesis­le­ri bazın­da bile des­tek alı­yor­lar, uzun vade­li kre­di­ler sağlanıyor. 

Yük­sek lisans­lı ve dok­to­ra­lı çalı­şan bul­mak­ta başa­rı­lı deği­li sana­yi­miz. Bunun sebep­le­ri­ni de tar­tış­ma­mız lazım.”

İlgili Haberler

Leave a Comment