Sessiz felç” Alzheimer’ın bilinmeyen nedeni

Prof. Dr. Türker Şahiner
Prof. Dr. Tür­ker Şahiner

FELÇ / AĞUS­TOS 2016

Günün birin­de Alz­he­imer veya demans­la kar­şı­laş­ma­mak için bul­ma­ca çöz­mek­ten daha faz­la­sı­nı yap­mak gere­ki­yor. Kilo­lu, sağ­lık­sız bes­le­nen ve hare­ket­siz bir yaşam tar­zı­nı benim­se­yen, kalp-damar has­ta­lık­la­rı açı­sın­dan risk­li kişi­le­rin beyin sağ­lı­ğı da olum­suz etki­le­ni­yor. Memo­ri­al Şiş­li Has­ta­ne­si Nöro­lo­ji Bölümü’nden Prof. Dr. Tür­ker Şahi­ner ve Doç. Dr. Yakup Kres­pi, beyin sağ­lı­ğı­nı teh­dit eden risk fak­tör­le­ri ve alın­ma­sı gere­ken önlem­ler hak­kın­da bil­gi verdi. 

Günü­müz­de Alz­he­imer has­ta­lı­ğı, bey­nin yıl­lar için­de bir­çok etke­ne bağ­lı geli­şen bir has­ta­lı­ğı ola­rak kabul edil­mek­te­dir. Alz­he­imer has­ta­la­rı­nın yüz­de 6090’ında beyin damar­la­rı da has­ta olmak­ta­dır. Yaş ve eği­tim süre­si has­ta­lı­ğın en önem­li risk fak­tö­rü ola­rak orta­ya çık­ma­sı­na kar­şın top­lum­da rast­la­nan has­ta­lık yükü­nün yüz­de 50’sinin, bey­nin kıl­cal” yani küçük damar­la­rın­da hasar oluş­tu­ran risk fak­tör­le­ri­nin etki­siy­le orta­ya çık­tı­ğı düşünülmektedir.

Doç. Dr. Yakup Krespi

Felç; kalp has­ta­lık­la­rı, yük­sek tan­si­yon, şeker has­ta­lı­ğı, koles­te­rol, siga­ra içme ve hare­ket­siz yaşam­la iliş­ki­li­dir. Bu konu­da iyi bilin­me­yen ancak çok yay­gın olan durum­lar­dan biri ise ses­siz felç”lerdir. Ses­siz felç, kişi­nin yaşan­tı­sı süre­sin­ce dama­rı zede­le­yen yük­sek tan­si­yon, şeker has­ta­lı­ğı gibi risk fak­tör­le­ri nede­niy­le geli­şen ses­siz beyin hasa­rı” ola­rak tanım­la­na­bi­lir. İyi bilin­me­yen ger­çek­ler­den bir diğe­ri de yaş­lı­lık­ta orta­ya çıkan Alz­he­imer has­ta­lı­ğı­nın en önem­li tetik­le­yi­ci­le­rin­den biri­nin, ses­siz geçi­ri­len felç­ler oldu­ğu gerçeğidir. 

Has­ta­lar unu­tu­yo­rum” diyor

Has­ta­lar­da küçük ses­siz felç­le­re bağ­lı yıl­lar için­de geli­şen ve biri­ken beyin hasa­rı, buna­ma ris­ki­ni de art­tır­mak­ta­dır. Bura­da yapıl­ma­sı gere­ken şey, kişi­le­rin risk fak­tör­le­ri­nin belir­le­ne­rek ve bun­la­rın şid­de­ti­nin ölçü­le­rek bey­ni de koru­ya­cak uygun teda­vi­yi yaşam boyu sürdürmektir.

İlgili Haberler

Leave a Comment