Servier’e Kardiyoloji Alanında Ödül

SER­Vİ­ER İlaç, Sağ­lık Gönül­lü­le­ri Tür­ki­ye tara­fın­dan ödü­le layık görül­dü. Ser­vi­er İlaç, ‘’Ulus­la­ra­ra­sı boyut­ta gös­ter­di­ği geli­şim nede­niy­le kalp sağ­lı­ğı ala­nın­da sos­yal sorum­lu­luk­la­rı­nı en iyi yeri­ne geti­ren sağ­lık kuru­lu­şu’’ ola­rak Sağ­lık­ta Sos­yal Sorum­lu­luk 2012 Ödülü’ne layık görüldü.
Ser­vi­er İlaç, ayrı­ca kar­di­yo­lo­ji ala­nın­da bilim­sel araş­tır­ma­lar ve kli­nik çalış­ma­la­rın yanı sıra mezu­ni­yet son­ra­sı eği­tim prog­ram­la­rı­nı da des­tek­li­yor. Ser­vi­er İlaç, bu kap­sam­da Türk Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği ile yürüt­mek­te oldu­ğu işbir­li­ği çer­çe­ve­sin­de her yıl düzen­le­nen Ser­vi­er Bilim­sel Yayın Ödül­le­ri’ ile Türkiye’deki araş­tır­ma­cı­la­rın bilim­sel yayın­la­rı­nı ödüllendiriyor.

TKD’nin Kal­bi­ni Sev Pro­je­si” Ödül Kazandı

TÜRK Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği, Kal­bi­ni Sev Pro­je­si’ ile Sağ­lık Gönül­lü­le­ri Tür­ki­ye tara­fın­dan ilk kez veri­len Kalp Sağ­lı­ğı Ala­nın­da Sos­yal Sorum­lu­luk­la­rı­nı En İyi Yeri­ne Geti­ren Sivil Top­lum Örgü­tü ödü­lü­nü aldı.

İlgili Haberler

Leave a Comment