Servier Türkiye’de üretecek

SEK­TÖR / NİS­AN 2016

Türkiye’deki 30. yılı­nı kut­la­yan Ser­vi­er İlaç ve Araş­tır­ma A.Ş., hali­ha­zır­da İrl­anda ve Fransa’da ger­çek­leş­ti­ri­len, Tür­ki­ye paza­rı­na yöne­lik ürün­le­ri­nin üre­ti­mi­ni Türkiye’ye taşı­yor. Bu karar kap­sa­mın­da, önü­müz­de­ki 18 ay içe­ri­sin­de 21 mil­yon kutu ila­cın üre­ti­mi bu ülke­ler­den Türkiye’ye taşınacak. 

Ser­vi­er Tür­ki­ye Genel Müdü­rü Phi­lip­pe Méa, 21 mil­yon kutu ila­cın üre­ti­mi 2016 yılı­nın sonu­na kadar kıs­men, 18 ay içe­ri­sin­de ise tama­men Türkiye’ye taşı­na­cak. Bu rakam, yerel ola­rak üre­ti­len mev­cut satış­la­rı­mı­zın %97’sine denk geli­yor. Ayrı­ca, yapı­la­cak 11 mil­yon TL değe­rin­de­ki ila­ve yatı­rım, yeni istih­dam da yara­ta­cak. 2018 yılın­da Türkiye’de top­lam 32 mil­yon kutu­luk üre­tim kapa­si­te­si­ne ula­şa­ca­ğız. Bu sayı­yı kom­şu ülke­le­re ihra­cat yapa­rak artır­mak da müm­kün” şek­lin­de konuştu.

Servier_Bas__n_Toplant__s_____01_Nisan_2016__3_

Abdi İbr­ah­im CEO’su Süha Taş­po­la­toğ­lu da, Ser­vi­er ile anlaş­ma doğ­rul­tu­sun­da, diya­bet teda­vi­sin­de kul­la­nı­lan ürün­le­ri Türkiye’de, Abdi İbr­ah­im Tesisleri’nde üre­te­cek­le­ri­ni açık­la­dı. İlko İlaç Sana­yi ve Tic. A.Ş. Genel Müdü­rü Hati­ce Öncel ise, Ser­vi­er ile iş ortak­lı­ğı yap­mak­tan mem­nu­ni­yet duy­mak­ta­yız. Avru­pa GMP ser­ti­fi­ka­sı­na sahip ve ile­ri tek­no­lo­jiy­le dona­tıl­mış olan üre­tim tesis­le­ri­miz, bu işbir­li­ği kap­sa­mın­da her iki fir­ma­nın mev­cut ve gele­ce­ğe yöne­lik plan­la­rı­na cevap verecek güç­te­dir” dedi. 

Sağ­lık Bakan­lı­ğı Müs­te­şa­rı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Tür­ki­ye Avrupa’da 7’nci, dün­ya­da ise 18’nci ilaç har­ca­ma­sı yapan ülke konu­mun­da. Tüket­tik­le­ri­mi­zin bir kıs­mı­nı üret­me kabi­li­ye­ti­ne kavuş­ma­lı­yız. Türkiye’nin cari açı­ğı açı­sın­dan düşün­dü­ğü­müz­de bir üst sevi­ye­ye çık­mak duru­mun­da­yız. Bu çalış­ma­lar 10. Kal­kın­ma Planı’nın önem­li baş­lık­la­rı ara­sın­da yer alı­yor. Yerel­leş­tir­me ile ilgi­li 2,5 mil­ya­ra varan yatı­rım­la bir pro­je baş­lat­tık. Hız­lı ruh­sat­lan­dır­ma ve bu konu­da­ki teş­vik­le­rin hız­lan­dı­rıl­ma­sı ile bu süre­ci hep bir­lik­te sonuç­lan­dı­ra­ca­ğız” diye konuştu.

İlgili Haberler

Leave a Comment