Serotoninin yüzde 80’i bağırsaktan geliyor

Prof. Dr. Hakan Alagözlü

İns­an vücu­dun­da 100 tril­yon hüc­re bulun­du­ğu tah­min edi­li­yor. Bunun 10 mis­li faz­la­sı kadar da yarar­lı bak­te­ri­le­ri­miz var. Bağır­sak mik­ro­bi­yo­ta­mız ise 2 kilo ağır­lı­ğın­da ve hem işle­vi hem de ağır­lı­ğı nede­niy­le artık bir organ ola­rak kabul ediliyor.

Bağır­sak mik­ro­bi­yo­ta­sın­da en az bin fark­lı tür­den bak­te­ri bulu­nu­yor. Bu bak­te­ri­ler bebe­ğin üçün­cü günün­den iti­ba­ren oluş­ma­ya baş­lı­yor. Mide ve ince bağır­sak­lar tara­fın­dan sin­di­ri­le­me­yen besin­le­rin sin­di­ri­mi­ne yar­dım eden, B ve K vita­min­le­ri­nin yapı­mı­nı sağ­la­yan, has­ta­lık yapa­bi­lecek bak­te­ri­le­rin yer­leş­me­si­ne mani olan bu bak­te­ri­le­rin en önem­li özel­li­ği ise bağır­sak duva­rın­da bir bari­yer vazi­fe­si gör­me­si. Bağır­sak mik­ro­bi­ya­ta­sı­nın bir con­ta göre­vi gör­dü­ğü­nü söy­le­yen Medi­cal Park Anka­ra Has­ta­ne­si Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Bölü­mü Uzma­nı Prof. Dr. Hakan Ala­göz­lü şu bil­gi­le­ri veriyor:

SIZ­DI­RAN BAĞIR­SAK SENDROMU

Bağır­sak epi­te­li nor­mal­de zarar­lı mik­rop­la­rın tok­sik mad­de­le­ri­ni geçir­mez. Bun­da bağır­sak­ta pro­bi­yo­tik dedi­ği­miz dost bak­te­ri­le­rin rolü var­dır ve pro­bi­yo­tik­ler bağır­sak sız­dır­maz­lı­ğı­nı sağ­la­ya­rak bir con­ta göre­vi yapar­lar. Flo­ra­da­ki en ufak bir bozul­ma veya zayıf­la­ma ise bağır­sak­ta­ki bu zarar­lı­la­rın kan dola­şı­mı­na karış­ma­sı­na ve bağı­şık­lık sis­te­mi­nin zayıf­la­ma­sı­na neden olur. Buna sız­dı­ran bağır­sak send­ro­mu diyo­ruz. Sız­dı­ran bağır­sak send­ro­mu şeker has­ta­lı­ğı, kara­ci­ğer yağ­lan­ma­sı gibi meto­bo­lik has­ta­lık­lar baş­ta olmak üze­re çok sayı­da sağ­lık soru­nu­na neden olur.

Anti­bi­yo­tik­le­rin, bağır­sak flo­ra­sı­nı boza­rak kilo aldı­rı­cı özel­li­ği mev­cut. Bu neden­le gerek­siz anti­bi­yo­tik kul­la­nı­mın­dan kaçın­mak gere­ki­yor. Anti­bi­yo­tik­le­rin, öldür­me­si gere­ken zarar­lı bak­te­ri­le­ri öldü­rür­ken bağır­sak­ta­ki iyi bak­te­ri­ler de ölü­yor. O neden­le anti­bi­yo­tik biti­min­den son­ra pro­bi­yo­tik des­tek­le­riy­le bağır­sak mik­ro­bi­yo­ta­sı­nı eski hali­ne dön­dür­mek gere­ki­yor. Eğer anti­bi­yo­tik kul­la­na­cak­sak da akıl­cı ilaç’ uygu­la­ma­sı­nın gerek­le­ri­ni yeri­ne getir­me­li­yiz. Obez­le­rin bağır­sak­la­rın­da haz­me­dil­me­yen lif­le­ri ve kar­bon­hid­rat­la­rı par­ça­la­ya­bi­len bak­te­ri­le­rin daha ağır­lık­lı oldu­ğu­nu bul­du­lar. Obez­le­rin bağır­sak flo­ra­sın­da bir bozul­ma oldu­ğun­da sin­di­ril­me­yen lif­ler­den yüz­de 15 daha faz­la kalo­ri elde edi­lir. Bu da obez has­ta­nın bir öğün yemek­te 750 kalo­ri alır­ken, nor­mal sağ­lık­lı kişi­nin aynı öğün­den 500 kalo­ri aldı­ğı anla­mı­na gel­mek­te­dir. Vücut­ta­ki top­lam sero­to­nin düze­yi­nin yüz­de 80’i bağır­sak duva­rın­dan sal­gı­la­nır. Bağır­sak bak­te­ri­le­ri­miz­de­ki deği­şik­lik­ler stres, kay­gı, dep­res­yon gibi durum­la­rı tetik­le­ye­bi­li­yor. Bağır­sak­la­rı­mız ve bağır­sak bak­te­ri­le­ri­miz bazı nöro­kim­ya­sal­lar üre­te­rek bey­nin ruh, hafı­za ve öğren­me duru­mu­nu etki­li­yor. Mut­lu­luk hor­mo­nu ola­rak bili­nen sero­to­nin eksik­li­ğin­de huzur­suz­luk, stres, kay­gı, sinir­li­lik, dep­res­yon gibi belir­ti ve has­ta­lık­lar görülür.

İKİN­Cİ BEYNİMİZ

Beyin dışın­da en faz­la sinir hüc­re­si ve sinir ağı olan yer sin­di­rim sis­te­mi­dir. Bu neden­le bağır­sak­la­rı­mız ikin­ci beyin ola­rak bili­nir. Bağır­sak­la­rı­mız­la bey­ni­miz ara­sın­da bir bağ­lan­tı var. Has­sas bağır­sak send­ro­mu has­ta­lı­ğın­da bağır­sak mik­ro­bi­yo­ta­sı bozul­du­ğu için karın ağrı­sı, karın­da şiş­kin­lik ve gaz gibi belir­ti­ler orta­ya çıkı­yor. Pro­bi­yo­tik­ler has­sas bağır­sak send­ro­mun­da da etki­li rol oynuyorlar.”

PRO­Bİ­Y­OT­İK VE OME­GA 3 ALIN

Prof. Dr. Ala­göz­lü bağır­sak sağ­lı­ğı için yapıl­ma­sı gere­ken­le­ri ise şöy­le sıralıyor:

1- Fer­men­te yiye­cek­le­ri tüke­te­lim (tur­şu, boza, şıra, tar­ha­na, sir­ke, fer­men­te süt ürünleri)
2- Gere­kir­se dok­to­ru­nu­za sora­rak uygun bir pro­bi­yo­tik tak­vi­ye­si alalım.
3- Egzer­si­zin sağ­lık­lı bağır­sak mik­ro­bi­yo­ta­sı­nı sağ­la­dı­ğı yapı­lan çalış­ma­lar­da gös­te­ril­miş. Yürü­yüş en güzel egzersizdir.
4- Lif­li gıda­lar bağır­sak­ta­ki fay­da­lı bak­te­ri­le­rin çoğal­ma­sı­na yar­dım­cı olur­lar. Lif­li gıda­lar tüketelim.
5- Omega‑3 tak­vi­ye­le­ri bağır­sak sağ­lı­ğı­mı­zı güçlendirir.
6- Fruk­toz­dan zen­gin doğal olma­yan işlen­miş gıda­lar­dan uzak dura­lım. Bağır­sak flo­ra­mı­zı bozar.
7- Çin tuzu ola­rak bili­nen Mono­sod­yum glu­ta­mat” içe­ren gıda­lar­dan uzak duralım.
8- D vita­mi­ni sevi­ye­le­ri­mi­ze bak­tı­ra­lım ve gere­kir­se dok­tor kont­ro­lün­de tak­vi­ye yapa­lım. Bizi bağır­sak polip ve kan­ser­le­rin­den korur.

 

İlgili Haberler

Leave a Comment