Serkan Yağcıoğlu GSK Ortadoğu ve Afrika Aşı Bölge Direktörü Oldu

Gla­xoS­mithK­li­ne Tür­ki­ye Aşı ve Onko­lo­ji İş Birim­le­ri Direk­tö­rü ola­rak görev yapan Ser­kan Yağ­cı­oğ­lu, GSK Orta­do­ğu ve Afri­ka Aşı Böl­ge Direk­tö­rü ola­rak atan­dı. Yağ­cı­oğ­lu yeni göre­vin­de GSK Orta­do­ğu ve Afri­ka Böl­ge­si­nin başı­na geçen Yiğit Gür­ça­y­’a bağ­lı ola­rak 30 ülke­de­ki aşı tica­ri faali­yet­le­ri­nin yöne­ti­min­den sorum­lu olacak.
Yağ­cı­oğ­lu, Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Kim­ya Mühen­dis­li­ği bölü­mü­nü bitir­dik­ten son­ra MBA dere­ce­si­ni Bil­gi Üni­ver­si­te­si­’n­de tamam­la­dı. Fark­lı ulus­la­ra­ra­sı ilaç fir­ma­la­rın­da 13 yıl­lık tec­rü­be­si bulu­nan Ser­kan Yağ­cı­oğ­lu, 2007 yılın­da GSK’ya katıl­dı. GSK’da bulun­du­ğu süre için­de Res­mi İlişk­il­er, Ruh­sat­lan­dır­ma, Paza­ra Eri­şim, Onko­lo­ji ve Aşı İş Birim­le­ri Direk­tör­lü­ğü gibi önem­li sorum­lu­luk­lar üstlendi.

İlgili Haberler

Leave a Comment