Serkan Türkkan, Drogsan OTC’de proje müdürlüğü görevine getirildi

Serkan Türkkan
Ser­kan Türkkan

ŞUBAT 2016

Drog­san OTC Grup Pro­je Müdür­lü­ğü göre­vi­ne Ser­kan Türk­kan geti­ril­di. Ser­kan Türk­kan 41 yıl­dır ilaç sek­tö­rün­de faali­yet gös­te­ren Drog­san İlaç şir­ke­tin­de, OTC satış stra­te­ji­le­ri­ne yön ver­mek­ten sorum­lu ola­cak. 1998 yılın­da sek­tö­re tıb­bi mümes­sil ola­rak baş­la­yan Ser­kan Türk­kan, Boeh­rin­ger Ingelheim’da Böl­ge Müdür­lü­ğü, Ceno­va Pharma’da OTC Satış Müdür­lü­ğü görev­le­ri­ni sür­dür­dü, son ola­rak Ome­ga Phar­ma­dan Drog­san İlaç’a OTC Pro­je Müdü­rü ola­rak trans­fer oldu.

İlgili Haberler

Leave a Comment