Selim Badur, GSK’ya aşı danışmanlığı yapacak

Prof. Dr. Selim Badur
Prof. Dr. Selim Badur

KASIM 2015

GSK, Yeni Çalış­ma Mode­li ile sağ­lık mes­lek men­sup­la­rı­na yeni­lik­çi çözüm­ler sun­ma­yı hedef­li­yor. GSK’nın bu doğ­rul­tu­da­ki önem­li adım­la­rın­dan biri Prof. Dr. Selim Badur’un GSK Aşı Bilim­sel Eki­bi­ne katıl­ma­sı oldu. GSK, hem şir­ket uzman­lı­ğı­na güç kat­ma­sı, hem de ulus­la­ra­ra­sı plat­form­lar­da­ki bil­gi biri­ki­mi nede­niy­le Türkiye’de mik­ro­bi­yo­lo­ji ala­nın­da sek­tö­rün dene­yim­li isim­le­rin­den Prof. Dr. Selim Badur ile anlaş­tı. Badur, GSK Geliş­mek­te olan Ülke­ler Aşı Bilim­sel Danış­ma­nı ola­rak göre­vi­ne baş­la­dı. Badur, uzman­lı­ğı ve dene­yi­miy­le, geliş­mek­te olan ülke­ler­de­ki sağ­lık mes­lek men­sup­la­rı ile olan ile­ti­şim ve etki­le­şi­me reh­ber­lik edecek. Badur, 1995 yılın­dan bu yana İst­anb­ul Tıp Fakültesi’nde Tıb­bi Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı’nda Pro­fe­sör unva­nıy­la görev alıyordu.

İlgili Haberler

Leave a Comment