Sektörün motivasyon gücü Golden Pulse Awards” sahiplerini bekliyor

Sağ­lık ala­nın­da faali­yet gös­te­ren şir­ket­le­rin, ajans­la­rın ve kişi­le­rin baş­vu­ru ile katıl­dı­ğı Gol­den Pul­se Awards” ödül töre­ni­nin ikin­ci­si 5 Ocak 2023 tari­hin­de düzen­le­necek. Sek­tör pro­fes­yo­nel­le­ri­nin başa­rı­la­rı­nı tes­cil­le­yen ve sağ­lık ala­nın­da­ki tüm pay­daş­la­rı bir ara­ya geti­ren ödül töre­ni, beş ana kate­go­ri­de ger­çek­le­şecek. Far­ma & OTC, Health & Well­ness, Sağ­lık İlet­iş­imi, Mar­ka Ekip­le­ri ile bir­lik­te özel ödül­ler Shang­ri-La Bosp­ho­rus Otel’de orga­ni­ze edi­len gör­kem­li bir gece­de sahip­le­ri­ni bula­cak. Bu sene özel ödül­ler ola­rak Yılın En Başa­rı­lı Pro­je­si” ve Ömür Boyu Başa­rı Ödü­lü” de tak­dim edilecek.

golden pulseMD Maga­zin tara­fın­dan ilki geçen sene ger­çek­leş­ti­ri­len Gol­den Pul­se Awards” ödül töre­ni kap­sa­mın­da baş­vu­ru­lar alın­ma­ya baş­la­dı. 9 Eylül-10 Kasım 2022 tarih­le­ri ara­sın­da alı­na­cak baş­vu­ru­la­rın jüri değer­len­dir­me­le­ri, kate­go­ri­le­ri­ne göre 613 Ara­lık 2022 tarih­le­ri ara­sın­da yapı­la­cak. Ödü­le hak kaza­nan kurum, ajans ve kişi­ler ise Shang­ri-La Bosp­ho­rus Otel’de düzen­le­necek tören­le yarış­ma­da­ki kate­go­ri birin­ci­lik­le­ri­ni tescilleyecek.

JÜRİ­DE İDD­İA­LI İSİM­LER VAR

Yarış­ma­nın jüri­sin­de, geçen sene oldu­ğu gibi bu sene de iddi­alı isim­ler var. Danış­ma Kuru­lu Baş­kan­lı­ğı­nı Çağ­lar Gözü­açıkın yap­tı­ğı jüri­de; Far­ma & OTC Bölü­mü Baş­ka­nı Amgen & Gen­sen­ta Turkey Genel Müdü­rü Gül­dem Berk­man, Well­ness Bölü­mü Baş­ka­nı Sağ­lık­lı Bes­len­me ve Diyet Uzma­nı Tay­lan Küme­li ve Sağ­lık İlet­iş­imi Bölü­mü Baş­ka­nı ise Sano­fi Kurum­sal İlet­iş­im Direk­tö­rü Pınar Kaya oldu.

Geçen sene jüri özel ödül­le­ri hariç olmak üze­re; 45 fark­lı kate­go­ri­de top­lam 153 pro­je bir­bir­le­ri ile yarış­tı ve top­lam 36 pro­je kate­go­ri birin­ci­si oldu. Bu sene baş­vu­ru ve ödül sayı­sı­nın daha da art­ma­sı bekleniyor.

HER KATE­GO­Rİ­DE KRİ­T­ER FARKLI

Gol­den Pul­se Awards” ödül prog­ra­mı­na baş­vu­ran pro­je­ler­de, her kate­go­ri­nin değer­len­dir­me kri­te­ri bir­bi­rin­den fark­lı ola­cak. Pro­je­den bek­le­nen kri­ter­ler, kate­go­ri açık­la­ma­la­rın­da yer ala­cak. Jüri değer­len­di­ril­me­si yapı­lır­ken pro­je­le­rin mut­la­ka kate­go­ri ile bağ­lan­tı­sı­nın güç­lü olma­sı, hedef­le­ri­ne ulaş­ma­sı ve pro­je­nin çıkış nok­ta­sın­da­ki ihti­ya­ca çözüm bul­ma­sı gere­ki­yor. Ayrı­ca pro­je­le­rin özgün olma­sı da bekleniyor.

Kate­go­ri detay­la­rı­na, yarış­ma koşul­la­rı­na ve yarış­ma tak­vi­mi­ne https://goldenpulseawards.com.tr/ adre­sin­den ulaş­mak mümkün.

Haber içe­ri­ği ve gör­sel tale­bi için lüt­fen irti­ba­ta geçiniz…

Özge Kaya / 0535 304 26 96info@zeromedya.com

İlgili Haberler