Sektördeki Küçülme, Firmaların Yeni Yatırımlara Yönelmelerini Zorlaştırıyor”

Dr. Erhan BAŞ / Bilim İlaç Genel Müdürü

Kim­dir?

1983 yılın­da İst­anb­ul Tıp Fakültesi’ni bitir­di. 1993 yılın­da Boğa­zi­çi Üniversitesi’nde Biome­di­kal Mühen­dis­li­ği mas­ter dere­ce­si­ni tamam­la­dı Har­vard, Whar­ton ve Lon­don Busi­ness Scho­ol baş­ta olmak üze­re bir­çok üni­ver­si­te­de eği­tim­ler aldı.
1990 yılın­da ürün müdü­rü ola­rak baş­la­dı­ğı ilaç sek­tö­rün­de çeşit­li kade­me­ler­de yöne­ti­ci­lik yap­tı. 2000 yılın­dan bu yana Bilim İlaç’ta Genel Müdür­lük göre­vi­ni yürütüyor.
Dr. Erhan Baş­’ın Spor­cu bir geç­mi­şi var. Uzun yıl­lar Beşik­taş Bas­ket­bol A takı­mın­da oyna­dı. Şu anda fir­ma­da­ki çalış­ma­la­rı­nın yanın­da, Tür­ki­ye Kurum­sal Yöne­tim Der­ne­ği, Özel Sek­tör Gönül­lü­ler Der­ne­ği, Tür­ki­ye Etik ve İtib­ar Der­ne­ği, Sür­dü­rü­le­bi­lir Kal­kın­ma Der­ne­ği gibi sivil top­lum kuru­luş­la­rın­da yöne­tim kuru­lu üye­si ola­rak top­lu­ma kat­kı sağ­la­ya­cak pro­je­ler­de yer alma­ya gay­ret ediyor.

 

Türk İlaç Sana­yi­si kes­kin döne­meç­ler­den geçi­yor. Yeni döne­me, eko­no­mik kural­la­rın izin ver­di­ği ölçü­de, sek­tö­rün duayen­le­ri yön ver­me­ye çalı­şı­yor­lar. Biz de ilaç sana­yi­nin şu anda için­de bulun­du­ğu duru­mu Türk önde gelen ilaç fir­ma­la­rın­dan Bilim İlaç­’­ın genel müdü­rü Dr. Erhan Baş­’­la konuştuk.

Bilim İlaç­’­ın Türk ilaç paza­rın­da­ki pro­fi­li­ni kısa­ca ala­bi­lir miyim?
Bilim İlaç 1953 yılın­da kurul­muş; stra­te­jik öne­mi olan ilaç konu­sun­da, üre­tim ve pazar­la­ma faali­ye­ti gös­te­ren yüz­de yüz Türk ser­ma­ye­li bir şir­ket­tir. Türk ilaç sek­tö­rün­de faali­yet gös­te­ren 300 ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı fir­ma ara­sın­da, 2011 yılı sonu iti­ba­riy­le TL bazın­da­ki sıra­la­ma­da en büyük üçün­cü fir­ma ola­rak yer aldık. Aynı zaman­da dok­tor­la­rın reçe­te­si­ne en faz­la giren ikin­ci fir­ma olduk. Her zaman büyü­me­yi, fark­lı­laş­ma­yı ve rakip­le­rin­den bir adım önde olma­yı hedef­le­yen fir­ma­mız, ilaç sek­tö­rün­de­ki deği­şi­mi göre­rek ve kro­nik pazar­lar­da­ki payı­nı artır­ma­yı hedef­le­ye­rek, Türk ilaç paza­rın­da 2002 yılın­da doku­zun­cu sıra­da iken bugün üçün­cü en büyük fir­ma konu­mu­na gel­miş ve son 5 yıl­da sek­tör­de en çok büyü­yen fir­ma olma başa­rı­sı­nı göstermiştir.
Bugün pazar­da 198 adet ruh­sat­lı ila­cı­mız bulu­nu­yor ve bir­çok ila­cı­mız ken­di pazar­la­rın­da lider konumunda…

Bilim İlaç Avru­pa Kali­te Ödü­lü­’­nü alan ilk ilaç fir­ma­sı oldu. Bu ödü­le giden kali­te süre­ci nasıl gerçekleşti?
1998 yılın­dan iti­ba­ren uygu­la­ma­ya baş­la­dı­ğı­mız stra­te­jik plan­la­ma çalış­ma­la­rı­mız bu süre­cin baş­lan­gı­cı­dır diye­bi­li­rim. Temel­le­ri­ni attı­ğı­mız yapı­lan­ma­lar son­ra­sın­da EFQM (Euro­pe­an Foun­da­ti­on for Quality Mana­ge­ment – Avru­pa Kali­te Yöne­ti­mi Vak­fı) Mükem­mel­lik Mode­li çer­çe­ve­sin­de, çağ­daş yöne­tim odak­lı çalış­ma­lar baş­lat­tık. Kul­lan­dı­ğı­mız bu mükem­mel­lik mode­li sade­ce fir­ma­nın değil; top­lu­mun, çalı­şa­nın, müş­te­ri­le­rin, teda­rik­çi­le­rin yani tüm pay­daş­la­rı­nın fay­da­sı­nı önem­se­yen bir model. Bu mode­li benim­se­mek, stra­te­jik plan­la­rı­mı­zı yap­mak, uygu­la­mak, diğer sek­tör­ler­de­ki iyi uygu­la­ma­la­rı” ince­le­mek, fir­ma için­de yay­gın­laş­tır­mak ve öğre­nen bir orga­ni­zas­yon kura­rak deği­şi­me lider­lik etmek ile bugün bulun­du­ğu­muz sevi­ye­le­re geldik.
Haya­ta geçi­ri­len başa­rı­lı çalış­ma­lar neti­ce­sin­de; 2004 yılın­da EFQM Mükem­mel­lik­te Yet­kin­lik Ona­yı, 2006 yılın­da TÜSİ­AD Kal­Der tara­fın­dan veri­len Ulu­sal Kali­te Büyük Ödü­lü” ve 2010 yılın­da TÜSİ­AD Kal­Der tara­fın­dan veri­len Mükem­mel­lik­te Sürek­li­lik Ödülü”ne layık görül­dük. Her iki ödül de Türk ilaç sek­tö­rün­de alı­nan ilk ve tek ödül olma özel­li­ği­ni taşıyor.
2011 yılın­da da Avrupa’da 30.000’den faz­la kuru­lu­şun uygu­la­dı­ğı ve son 3 yıl­dır ara­la­rın­da dün­ya dev­le­ri­nin de bulun­du­ğu hiç­bir fir­ma­nın ala­ma­dı­ğı Avru­pa Kali­te Büyük Ödülü’ne layık görül­dük. Bu büyük ödü­le ila­ve ola­rak, dört kate­go­ri­de bir­den Başa­rı Ödü­lü de yine ilk kez Bilim İlaç’a veril­di. 1992 yılın­dan iti­ba­ren veril­mek­te olan Avru­pa Kali­te Ödülü’nde bugü­ne kadar büyük ödü­lün yanın­da 4 ayrı kate­go­ri­de bir­den Başa­rı Ödülü’ne layık görü­len hiç­bir kuru­luş olma­mış­tı. Bu ödü­lü ülke­mi­ze ve sek­tö­rü­mü­ze kazan­dır­mış olmak­tan dola­yı büyük gurur ve mut­lu­luk duyuyoruz.

Bu süre­cin Bilim İlaç için­de­ki yan­sı­ma­la­rı nasıl oldu?
EFQM Mükem­mel­lik Modeli’ni benim­se­yip yeni yöne­tim mode­li­ne geç­me­ye karar veril­di­ğin­de, bunu uygu­la­ma­ya alma­nın en iyi yolu­nun şir­ket bün­ye­si­ne yay­mak oldu­ğu­nu tes­pit ettik ve stra­te­jik pla­nı­mı­zı buna göre şekil­len­dir­dik. Avru­pa Kali­te Büyük Ödülü’nü kazan­ma­mız­da 2000’den faz­la çalı­şa­nı­mı­zın bu mode­li benim­se­yip uygu­la­ma­la­rı­nın ve deği­şi­me lider­lik etme­le­ri­nin büyük payı oldu­ğu­nu her zaman vur­gu­lu­yo­rum. Ken­di­le­ri­ni yöne­tim mode­li­nin bir par­ça­sı ola­rak gören çalı­şan­la­rı­mız yapı­lan iyi­leş­tir­me­le­re yöne­lik yara­tı­cı fikir­le­ri­ni bizim­le pay­laş­tı­lar. Bu saye­de işi sahip­len­di­ler ve başa­rı­ya giden yol­da önem­li bir adım atmış olduk.
Bu süreç­te, çalı­şan­la­rı­mız ve yöne­ti­ci­le­ri­miz yur­ti­çi ve yurt­dı­şı olmak üze­re çok çeşit­li eği­tim­ler aldı­lar. Yöne­tim ve karar alma meka­niz­ma­la­rın­da kök­lü deği­şik­lik­ler yap­tık. Kurul­la­rı­mız ara­cı­lı­ğıy­la katı­lım­cı­lı­ğı esas alan demok­ra­tik yöne­tim yapı­sı­na geçtik.
Bun­la­ra ek ola­rak aile­le­ri­mi­zi de her zaman şir­ke­ti­mi­zin bir par­ça­sı ola­rak gör­dük. Çalı­şan­la­rı­mı­zın başa­rı­sı­nın arka­sın­da­ki stra­te­jik başa­rı fak­tö­rü­nün aile­le­ri­miz oldu­ğu­nu düşü­nü­yo­rum. Çalı­şan­la­rı­mız aile­le­ri­nin des­te­ğiy­le en zor­lu süreç­le­rin üste­sin­den gel­me­yi bil­di­ler. Aldı­ğı­mız başa­rı ödül­le­ri­nin arka­sın­da bu ve buna ben­zer Bilim’e özgü uygu­la­ma­lar yat­tı­ğı­nı gör­mek­ten büyük mut­lu­luk duyuyoruz.
Tüm bu ödül­le­ri ala­rak Avrupa’da bench­mark olma­mı­zın, diğer fir­ma­lar­dan fark­lı­lı­ğı­mı­zı orta­ya koy­ma­mız açı­sın­dan önem­li oldu­ğu­nu düşü­nü­yo­rum. Avrupa’nın önde gelen fir­ma­la­rın­dan çok sayı­da kıyas­la­ma tale­bi alı­yo­ruz. Hem yur­ti­çin­den hem yurt­dı­şın­dan başa­rı hika­ye­miz­le ilgi­li bil­gi talep­le­ri geli­yor. Bun­lar çok gurur veri­ci geliş­me­ler… Yal­nız­ca Türk İlaç sek­tö­rü için değil Türkiye’deki tüm sek­tör­ler için başa­rı­lı bir kurum­sal uygu­la­ma örne­ği oldu­ğu­mu­zu düşünüyoruz.

Çalı­şan­la­rı Bilim İlaç­’ı nasıl bir fir­ma ola­rak görü­yor? Çalış­ma orta­mı, kari­yer plan­la­ma­sı fır­sat­la­rı açı­sın­dan değer­len­di­rir misiniz?
Bilim İlaç ola­rak İK çalış­ma­la­rı­mı­zı, kurum­sal değer­le­ri­miz­den olan İns­an Mut­lu­lu­ğu” ve İK stra­te­ji­le­ri­miz içe­ri­sin­de yer alan çalı­şan mut­lu­lu­ğu ve bağ­lı­lı­ğı­nı artır­mak” çev­re­sin­de yapı­lan­dı­rı­yo­ruz. Fir­ma­mız­da bir­çok yeni­lik­çi insan kay­nak­la­rı uygu­la­ma­sı­nın kul­la­nıl­dı­ğı­nı ve bu konu­da öncü oldu­ğu­mu­zu söyleyebilirim.
Çalı­şan­la­rı­mı­zın Bilim İlaç’a ve uygu­la­ma­la­rı­mı­za bakış açı­la­rı­nı, yorum­la­rı­nı almak üze­re 2000 yılın­dan bu yana çalı­şan mem­nu­ni­ye­ti anket­le­ri (ÇMA) ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Her yıl yük­sel­me tren­di gös­te­ren ÇMA sonuç­la­rı­mız, Tür­ki­ye orta­la­ma­sı­nın üze­rin­de yer alıyor.
EFQM’den aldı­ğı­mız 4 başa­rı ödü­lün­den biri olan Den­ge­li Sonuç­lar Yarat­ma” ödü­lü­nü de, çalı­şan­la­rı­mı­zın şir­ket uygu­la­ma­la­rı­mı­zı ne ölçü­de olum­lu değer­len­dir­dik­le­ri­nin en büyük kanı­tı ola­rak görebiliriz.
Her yıl ÇMA son­ra­sın­da ger­çek­leş­tir­di­ği­miz focus grup çalış­ma­la­rı­mız ile çalı­şan­la­rı­mız­dan geri bil­di­rim­ler alı­yor; iyi­leş­tir­me plan­la­rı hazır­lı­yo­ruz. Ayrı­ca çalış­ma orta­mı ile ilgi­li ayrı bir anket yapa­rak talep­le­ri­ni alı­yor ve iyi­leş­tir­me plan­la­rı oluş­tu­ra­rak, uygu­la­ma­ya alıyoruz.
Şir­ke­ti­miz­de kari­yer plan­la­ma­sı tüm pozis­yon­lar için yapı­lı­yor ve çalı­şan­la­rı­mız Kari­yer Yöne­tim Sistemi”miz içe­ri­sin­de değer­len­di­ri­li­yor. İns­an kay­nak­la­rı yöne­tim anla­yı­şı­mız açık pozis­yon­lar­da içten ter­fi­nin des­tek­len­me­si yönün­de ve 2011 yılı içe­ri­den ata­ma ora­nı­mız %88,2. Tüm bu uygu­la­ma­la­rın çalı­şan mut­lu­lu­ğu­na önem­li kat­kı­sı oldu­ğu­na inanıyorum.

Bilim İlaç Kurum­sal Sorum­lu­luk Rapo­ru ile dün­ya çapın­da kabul edil­miş rapor­la­ma stan­dar­dı kuru­lu­şu Glo­bal Repor­ting Ini­ti­ati­ve (GRI)‘dan A” sevi­ye rapor ona­yı aldı. Bu süre­ci ve Bilim İlaç için anla­mı­nı dile geti­rir misiniz?
Bilim İlaç’ın kurum­sal anlam­da sür­dü­rü­le­bi­lir­lik yol­cu­lu­ğu 2006 yılın­da baş­la­dı. İlk kurum­sal sorum­lu­luk rapor­la­ma­sı­nı 2009 yılın­da ger­çek­leş­tir­dik. Rapo­ru­muz hem Bilim İlaç’ın hem de Türk ilaç sek­tö­rü­nün yayın­la­dı­ğı ilk kurum­sal sorum­lu­luk raporudur.
Bilim İlaç Kurum­sal Sorum­lu­luk Rapo­ru 2010, yayın­la­dı­ğı­mız ikin­ci rapo­ru­muz… Bu rapo­ru­muz dün­ya çapın­da kabul edil­miş rapor­la­ma stan­dar­dı kuru­lu­şu olan GRI (Glo­bal Repor­ting Ini­ti­ati­ve) G3 stan­dart­la­rı­na göre hazır­lan­dı ve GRI tara­fın­dan A dere­ce­si rapor ola­rak kabul edi­le­rek örnek rapor­lar ara­sın­da yeri­ni aldı. Bu da Türkiye’de tüm sek­tör­ler için bir ilkti…
A” dere­ce­si ile kabul edi­len bir rapor, sür­dü­rü­le­bi­lir­lik konu­sun­da şir­ket­ler tara­fın­dan ölçüm­le­ne­bi­lir hedef­ler konul­ma­sı­nı ve yıl­lar iti­ba­riy­le sağ­la­nan iyi­leş­me­le­rin iler­le­yen rapor­lar­da izlen­me­si­ne imkan ver­mek­te­dir. Bu da sür­dü­rü­le­bi­lir­lik yak­la­şı­mı­mı­zın kısa vade­li olma­dı­ğı­nın, stra­te­jik plan­la­ma­la­rı­mız­da kilit rol oyna­dı­ğı­nın önem­li bir gös­ter­ge­si ola­rak kar­şı­mı­za çıkıyor.
Bilim İlaç, sür­dü­rü­le­bi­lir bir gelecek için sorum­lu­luk alan, sür­dü­rü­le­bi­lir­lik çalış­ma­la­rı­na öncü­lük eden ve bu doğ­rul­tu­da yatı­rım­lar yapan Türkiye’deki sayı­lı fir­ma­lar­dan biri­dir ve sür­dü­rü­le­bi­lir­lik çalış­ma­la­rı­na her geçen gün hız vere­rek devam edecektir.

Sağ­lık Bakan­lı­ğı­’­nın ilaç fiyat­la­rı üze­rin­den yap­tı­ğı iskon­to­lar ilaç sana­yi­ini nasıl etki­le­di? Büt­çe­ler­de­ki kısın­tı­lar faali­yet­le­re nasıl yansıdı?
Son iki yıl içe­ri­sin­de yapı­lan düzen­le­me­ler­le ilaç fiyat­la­rın­da­ki büyük düşüş­ler, Türk ilaç paza­rın­da var olma­yı güç­leş­tir­di. Son ola­rak Sağ­lık Bakan­lı­ğı Kasım 2011’de önem­li oran­da indi­rim­ler ger­çek­leş­tir­di. Bunun­la bir­lik­te ila­cın geri öde­me­si­ni ger­çek­leş­ti­ren SGK da kurum iskon­to mik­ta­rı­nı artır­dı. Dola­yı­sıy­la sana­yi ola­rak hem Sağ­lık Bakanlığı’nın hem de SGK’nın indi­rim­le­ri ile karşılaştık.
Geliş­me­ler ışı­ğın­da bir­çok fir­ma küçül­me, yeni ilaç sayı­la­rı­nı azalt­ma, istih­da­mı sınır­la­ma gibi önlem­ler almak ve yatı­rım­la­rı­nı dur­dur­mak zorun­da kal­dı. Yaşa­nan bu kri­zin etki­si­nin özel­lik­le sek­tö­rün insan kay­nak­la­rı, pazar­la­ma ve satış bölüm­le­rin­de önem­li dere­ce­de his­se­dil­di­ği­ni söyleyebiliriz.

Sağ­lık Bakan­lı­ğı­’­nın ilaç tanı­tı­mı­na getir­di­ği kısıt­la­ma­la­rı aşmak için ne tür çözüm­ler geliştiriliyor?
Bakan­lı­ğın tanı­tım ilke­le­ri konu­sun­da bizim çalış­ma şek­li­miz ve etik pren­sip­le­ri­miz dışın­da yeni bir şey getir­di­ği­ni düşün­mü­yo­ruz. Bun­lar zaten olma­sı gere­ken ve reka­be­ti düzen­le­yen ilke­ler. Biz bakan­lık­tan çok daha önce bu çalış­ma­la­rı yap­mış, Bilim İlaç etik ilke ve pren­sip­le­ri­mi­zi belir­le­ye­rek yeni iş model­le­ri­mi­zi oluş­tur­muş­tuk. Dola­yı­sıy­la yeni tanı­tım ilke­le­ri bizim için bir zor­luk oluşturmadı.
Sek­tör­de oyun­cu­nun faz­la olma­sı tanı­tım faali­yet­le­rin­de zama­nın iyi plan­lan­ma­sı ve değer­len­di­ril­me­si zorun­lu­lu­ğu­nu geti­ri­yor. Bu kap­sam­da medi­kal bil­gi düze­yi­nin yük­sek olma­sı, zaman pla­nı­nın iyi oluş­tu­rul­ma­sı kri­tik hale geli­yor. Tanı­tım faali­yet­le­rin­de bilim­sel top­lan­tı­la­rın ve eği­tim­le­rin artı­rıl­ma­sı, ino­va­tif taban­lı tek­no­lo­ji­nin yakın­dan takip edi­le­rek fark­lı tanı­tım mater­yal­le­ri­nin iyi kul­la­nıl­ma­sı günü­mü­zün getir­di­ği zorunluluklardan…

Son yıl­lar­da üst üste yaşa­nan kriz­ler­den ilaç sek­tö­rü­nün çıkar­dı­ğı tec­rü­be­ler nelerdir?
Türk ilaç sek­tö­rün­de­ki küçül­me, ilaç fir­ma­la­rı­nın yeni yatı­rım­la­ra yönel­me­le­ri­ni ve gele­ce­ğe yöne­lik stra­te­jik atı­lım­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­me­le­ri­ni çok zor­laş­tı­rı­yor. Bu geliş­me­le­rin ışı­ğın­da ilaç fir­ma­la­rı­nın hayat­la­rı­nı sağ­lık­lı bir şekil­de devam etti­re­bil­me­le­rin­de üç fak­tö­rün öne çık­tı­ğı­nı düşünüyorum.
Önce­lik­le paza­ra sunu­la­cak yeni ürün­ler­de­ki hız ve çeşit­li­lik”, fir­ma­lar için büyü­mek ve fark­lı­la­şa­rak reka­bet­te bir adım öne çıka­bil­mek açı­sın­dan kri­tik önem kazan­dı. Fir­ma­la­rın stra­te­jik plan­la­rı­nı yapar­ken orta ve uzun vade ola­rak ayrış­tır­ma­la­rı ve yeni ürü­ne hız­lı ula­şım için Ar-Ge’ye çok önem ver­me­le­ri gere­ki­yor. Bilim İlaç ola­rak biz, Türkiye’de Ar-Ge mer­ke­zi ola­rak kabul edi­len 4 mer­kez­den en büyü­ğü­ne sahi­biz. Bu tesis­te 110 bilim insa­nı­mız bizim için bir­çok yeni ürü­nü hız­lı bir şekil­de geliştiriyorlar.
İkinci önem­li nok­ta ise Türk ilaç paza­rı­nın küçül­dü­ğü bir dönem­de dışa açıl­mak ve ihra­ca­ta yöne­le­rek özel­lik­le Ame­ri­ka ve Avru­pa pazar­la­rı gibi büyük pazar­lar­da var olmak”tır. Bu da ancak ihra­ca­ta dönük, düz­gün yapı­lan bir stra­te­jik plan, risk yöne­ti­mi ve Ar-Ge çalış­ma­la­rı­na veri­len önem sonu­cu bir­çok yeni ürü­nün dış pazar­lar için geliş­ti­ril­me­si ile müm­kün olabilir.
Bir diğer önem­li fak­tör ise her geçen gün artan reka­bet­le müca­de­le ede­bil­mek için verim­li­lik odak­lı süreç­le­re sahip ola­bil­mek­tir”. Bu da süreç­le­rin sis­te­ma­tik bir şekil­de hazır­la­na­rak uygu­lan­ma­sı, iyi­leş­tir­me çalış­ma­la­rı­na ve verim­li­li­ğe odak­la­nıl­ma­sı, bun­la­rı sağ­la­ya­bil­mek için de yet­kin insan kay­na­ğı­nın fir­ma­ya çekil­me­si, tutun­du­rul­ma­sı ve geliş­ti­ril­me­si ile müm­kün olabilir.
İlaç sek­tö­rü olduk­ça dina­mik bir sek­tör oldu­ğu için deği­şi­mi öngör­mek ve yönet­mek, ürün dağı­lım ve per­for­man­sı­nı iyi ana­liz ede­rek etkin bir yöne­tim anla­yı­şı geliş­tir­mek bizim sek­tö­rü­müz­de daha da kri­tik önem kaza­nı­yor. Her zaman B pla­nı­nı­zın olma­sı­nı gerek­ti­ren bir atmos­fer­de hiz­met veriyoruz.

Bilim İlaç­’­ın ihra­ca­ta yöne­lik çalış­ma­la­rı­nı değer­len­di­rir misi­niz? Bu konu­da­ki hedef­le­ri­niz nelerdir?
Daha önce de belirt­ti­ğim gibi ihra­ca­tın büyük önem kazan­dı­ğı bir süreç­te­yiz. Glo­bal pazar­lar­da ola­bil­mek için fab­ri­ka­la­rı­mı­zın gerek­li onay­la­rı alma­sı konu­su­na büyük has­sa­si­yet gös­ter­dik. Bilim Geb­ze tesi­si­mi­zin sahip oldu­ğu İng­ilt­ere ve Çer­kez­köy tesi­si­mi­zin aldı­ğı Alman­ya ona­yıy­la şu an bütün ilaç­la­rı­mı­zın Batı Avrupa’ya satı­şı­nı ger­çek­leş­ti­re­bi­lecek durumdayız.
48 ülke­ye ihra­cat yapan bir şir­ket ola­rak, ihra­cat ciro­sun­da son 5 yıl­da çift hane­li büyü­me rakam­la­rı­na ulaş­tık. 2011 yılı İlaç ve Ecza­cı­lık ürün­le­ri ihra­cat veri­le­ri­ne göre, ihra­cat payı­mız %5,6.
Şu an Mol­do­va, Bos­na Her­sek, Gür­cis­tan ve Arnavutluk’ta 4 tem­sil­ci­lik ofi­si­miz­le hiz­met veri­yo­ruz. 2012 yılı büyü­me hede­fi­miz, ekle­ye­ce­ği­miz Irak ve Koso­va ofis­le­ri ile bir­lik­te ihra­cat payı­mı­zı %34 ile 40 mil­yon dolar sevi­ye­si­ne ulaş­tır­mak. Viz­yo­nu­muz 2014 yılın­da Türkiye’de en çok ihra­cat yapan yer­li ilaç fir­ma­sı olmak…

Bilim İlaç­’­ın iç pazar­da­ki hedef­le­ri neler­dir? Kriz­ler bu hedef­le­rin ger­çek­leş­me süre­ci­ni nasıl etkiledi?
Viz­yo­nu­muz doğ­rul­tu­sun­da, 2014 yılı sonun­da iç pazar­da TL sıra­la­ma­sın­da 2. sıra­ya yük­sel­me hede­fi­mi­ze yöne­lik çalış­ma­la­rı sürdürüyoruz.
Bilim İlaç ola­rak yet­kin insan kay­na­ğı­mı­za büyük bir önem veri­yo­ruz ve onla­rın da des­te­ğiy­le bugü­ne kadar kriz­le­ri fır­sa­ta dönüş­tür­me­yi başar­dık. Bun­dan son­ra da paza­rın yeni  kural­la­rı­na  göre deği­şi­mi yöne­te­rek hede­fi­mi­ze emin adım­lar­la iler­le­me­ye devam edeceğiz…

İlgili Haberler

Leave a Comment