Şeker ve Kahve Ülkesi: HAİTİ

Layout 1MART 2015

Küba’nın doğu­sun­da, 27.750 kilo­met­re­ka­re­lik ala­na ve 10 mil­yo­nu aşkın nüfu­sa sahip olan Haiti, cum­hu­ri­yet ile yönetilmektedir.

Kris­tof Kolomb’un 1492’de yeni dün­ya­nın keş­fin­den son­ra His­pa­ni­ola adı veri­len Haiti, 12 Ocak 2010’da yaşa­dı­ğı 7.0 büyük­lü­ğün­de bir dep­rem­le büyük eko­no­mik zarar gör­dü ve 200 bin kişi haya­tı­nı kaybetti.

Ülke­de dev­rim baş­la­tan köle­ler, Haiti­li lider­ler Tous­sa­int L’Ouverture, Jean-Jac­qu­es Des­sa­li­nes ile Hen­ri Chris­top­he önder­li­ğin­de bir silah­lı güç hali­ne gel­di­ler ve Fran­sız güç­le­ri ile Napo­le­on Bonapart’ın 1803’te gön­der­di­ği ordu­yu yendiler.

Haiti ken­di yer­li ismiy­le 1804’de bağım­sız­lı­ğı­nı ilan etti. 1805’de Gene­ral Des­sa­li­nes yöne­ti­mi eli­ne aldı ve Ana­ya­sa ilan etti.

haiti-04

Ana­ya­sa­ya göre her­kes din özgür­lü­ğü­ne sahip­ti ve her­kes Haiti­li siyah ola­rak tanımlandı.

Kişi başı mil­li geli­ri 1.800 dolar civa­rın­da olan Haiti’nin baş­ken­ti Port-au-Prince’dir.

haiti-02

1780’lerde Avrupa’da tüke­ti­len şeke­rin %40’ını, kah­ve­nin ise %60’ını üre­ten Haiti’nin ana ihraç kalem­le­ri yine şeker ve kahvedir.

İlgili Haberler

Leave a Comment