Şeker tüketmek akciğer kanseri riskini artırıyor

Doç. Dr. Mutlu Demiray
Doç. Dr. Mut­lu Demiray

GÜN­CEL / MAYIS 2016

Kan­se­ri bes­le­yen şeke­re dik­kat çeken Medi­ca­na Has­ta­ne­ler Gru­bu Onko­lo­ji Koor­di­na­tö­rü Doç. Dr Mut­lu Demi­ray, şeker yeri­ne tat­lan­dı­rı­cı kul­lan­ma­nın da yan­lış oldu­ğu­nu vur­gu­lu­yor. Demi­ray, şeker tüke­ti­mi­nin azal­tıl­ma­sı için dün­ya­da yapı­lan düzen­le­me­ler hak­kın­da bil­gi ver­di: Dün­ya­da bir­çok ülke­de kan­se­ri bes­le­yen yönü nede­niy­le şeker tüke­ti­mi­nin azal­tıl­ma­sı­na yöne­lik düzen­le­me­ler, yap­tı­rım­lar uygu­la­nı­yor. Son ola­rak geç­ti­ği­miz gün­ler­de İngiltere’de bu yön­de bir düzen­le­me yapıl­dı. Buna göre şir­ket­le­re, içe­cek­le­re kul­lan­dık­la­rı şeker mik­ta­rı­na göre faz­la­dan ver­gi koyu­la­cak. Nisan 2018’de yürür­lü­ğe girecek olan ver­giy­le yıl­da 520 mil­yon ster­lin top­lan­ma­sı bekleniyor.”

Kan­ser hüc­re­le­ri­nin sade­ce şeker­le bes­len­di­ği­ni, şeke­ri nor­mal hüc­re­le­rin yak­la­şık 200 katı faz­la kul­lan­dı­ğı­nı hatır­la­tan Demi­ray, M.D. Ander­son Kan­ser Merkezi’ndeki çalış­ma­lar­da, siga­ra kul­lan­ma­yan, gli­se­mik indek­si yük­sek gıda­lar­la bes­le­nen kişi­ler­de kan­ser görül­me ora­nı­nın yüz­de 49 daha yük­sek oldu­ğu sap­tan­dı. Özel­lik­le akci­ğer kan­se­ri­nin squ­amöz hüc­re­li alt gru­bun­da bu bul­gu­lar daha belir­gin. Çalış­ma­da sap­ta­nan diğer önem­li bir nok­ta da tüke­ti­len top­lam şeke­rin değil, işlen­miş olup kana hız­lı geçen şeke­rin kan­ser ris­ki­ni art­tır­ma­sı. Bu nok­ta­da gli­se­mik indek­si yük­sek demek’ hız­lı­ca kana geçe­rek kan şeke­ri­ni yük­sel­ten ve ani ola­rak insü­lin sal­gı­sı­nı da art­tı­ran şeker anla­mı­na geli­yor” diye anlatıyor.

GÜN­DE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Uzman­lar, gün­lük alın­ma­sı gere­ken en yük­sek mik­tar­da şeke­rin erkek­ler için 9 çay kaşı­ğı, kadın­lar için­se 6 çay kaşı­ğı oldu­ğu­nu belir­ti­yor. Bu mik­tar­lar kalo­ri cin­sin­den hesap­lan­dı­ğın­da erkek­ler için 150 kalo­ri, kadın­lar için de 100 kalo­ri­ye denk geli­yor. Bir­çok insan ise gün­lük bu ora­nı kolay­lık­la iki­ye kat­la­ya­bi­li­yor. Şeker alı­mı­nı azalt­mak için içe­cek­ler­den kon­ser­ve gıda­la­ra, sala­ta sos­la­rın­dan ekmek­le­re kadar bir­çok gıda­nın için­de bulu­nan şeker oran­la­rı­na bak­mak gerek­ti­ği­ne vur­gu yapan Demi­ray, Artık bu konu­da bilinç­li hare­ket etmek gerek. Ürün­le­rin eti­ket­le­rin­de­ki fruk­toz, lak­toz, sük­roz, mal­toz, glü­koz ya da dekst­roz gibi mad­de­le­rin ora­nı­na dik­kat edil­me­si gere­ki­yor” diye ekliyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment