Şeker kalbi acıtıyor

Yrd. Doç. Dr. Kenan Durna
Yrd. Doç. Dr. Kenan Durna

DİY­AB­ET / OCAK 2016

Önü­müz­de­ki 10 yıl­da dün­ya­da­ki her 100 kişi­den 4’ünün diya­bet has­ta­sı ola­ca­ğı tah­min edi­li­yor. Bu artı­şın en önem­li sebep­le­ri ise şehir yaşa­mı­nın bera­be­rin­de getir­di­ği sağ­lık­sız bes­len­me, hare­ket­siz bir hayat ve sonu­cun­da orta­ya çıkan faz­la kilo­lar. Ayrı­ca 45 yaşın üze­rin­de olmak, gene­tik fak­tör­ler, bozul­muş açlık kan şeker düzey­le­ri ve gebe­lik diya­be­ti de uzun dönem­de diya­bet has­ta­sı olma ris­ki­ni artı­rı­yor. Diya­bet has­ta­lı­ğı erken dönem­de teş­his edil­mez ve doğ­ru bir şekil­de teda­vi edil­mez­se, gör­me kay­bı, böb­rek yeter­siz­li­ği ve kalp kri­zi gibi cid­di sorun­la­ra neden ola­bi­li­yor. Medi­ca­na Inter­na­ti­onal Sam­sun Has­ta­ne­si Kar­di­yo­lo­ji Bölü­mün­den Yrd. Doç. Dr. Kenan Dur­na, diya­be­tin kalp sağ­lı­ğı üze­rin­de­ki etki­si ve alın­ma­sı gere­ken önlem­ler hak­kın­da bil­gi verdi.

Diya­bet has­ta­lı­ğı uzun dönem kont­rol altı­na alın­ma­dı­ğın­da damar­lar­da yıl­lar için­de sert­leş­me mey­da­na geli­yor. Damar sert­li­ği bu has­ta­lar­da kalp kri­zi­ni bera­be­rin­de geti­ri­yor. Ate­rosk­le­roz deni­len damar sert­li­ği yani damar tıka­nık­lık­la­rı diya­bet kay­nak­lı kalp has­ta­lık­la­rı­nın başı­nı çeki­yor. Diya­bet, endo­tel denen damar için­de­ki hüc­re örtü­sü­nün yapı ve fonk­si­yo­nu­nu boz­du­ğun­dan damar sert­li­ği daha hız­lı ve kolay olu­şu­yor. Tüm vücut damar­la­rın­da daral­ma­lar olu­şu­yor. Damar daral­ma­la­rı kalp­te mey­da­na gel­di­ğin­de kri­ze, boyun­da inme ve felç­le­re, böb­rek­te cid­di kont­rol­süz yük­sek tan­si­yo­na, bacak­ta ise, ayak ve bacak kesil­me­si­ne kadar gide­bi­len kan­lan­ma bozuk­luk­la­rı­na neden olabiliyor.

ATAR­DA­MAR­LA­RI BOZUYOR

Teda­vi­si çok daha komp­li­ke olan bu has­ta­lık­la­rın önü­ne geçe­bil­mek için önce­lik­le şeker has­ta­lı­ğı­nın tanı­sı­nın erken dönem­de konul­ma­sı gere­ki­yor. Son­ra­sın­da ise düzen­li diyet ve dok­tor tav­si­ye­sin­de alı­nan ilaç­lar­la kan şeke­ri­nin ide­al düzey­de tutul­ma­sı şart. Ayrı­ca tan­si­yon ve koles­te­rol sevi­ye­le­ri­nin kont­rol altı­na alın­ma­sı ve siga­ra içil­me­me­si de alın­ma­sı gere­ken önlem­ler ara­sın­da yer alı­yor. Diya­bet­li has­ta­lar­da yük­sek tan­si­yon ve koles­te­rol sağ­lık­lı insan­la­ra oran­la çok daha önem­li. Diya­bet zaten atar­da­mar­lar­da yapı ve fonk­si­yon bozuk­lu­ğu­na neden olu­yor. Buna koles­te­rol yük­sek­li­ği ve yük­sek tan­si­yon gibi ek risk fak­tör­le­ri­nin eklen­me­si, damar sert­li­ği ris­ki­ni çok art­tı­rı­yor. Koro­ner kalp has­ta­lı­ğı risk fak­tör­le­ri­nin sayı­sı art­tık­ça da has­ta­lık ris­ki yükseliyor.

diyabet-olcum-kalp-hizi2

KORO­NER KALP HAS­TA­LIK­LA­RI ARTIYOR

Diya­bet has­ta­lı­ğı olan­la­rın yıl­da en az bir kez kalp kont­ro­lün­den geç­me­si, rutin muaye­ne, EKG, kan tah­lil­le­ri ve gerek­li görül­dü­ğün­de eko­kar­di­yog­ra­fi ve efor tes­ti ile değer­len­di­ril­me­le­ri bir­çok has­ta­lı­ğın önü­ne geçil­me­sin­de önem­li bir etken. Diya­bet kont­rol altı­na alı­na­ma­dı­ğın­da damar has­ta­lı­ğı­nın iler­le­me­si kaçı­nıl­maz hale geli­yor. Özel­lik­le diya­bet has­ta­la­rın­da koro­ner kalp has­ta­lık­la­rı çok daha sık görü­lü­yor ve dola­yı­sıy­la da bypass ame­li­yat­la­rı çok daha sık uygu­la­nı­yor. Ayrı­ca diya­bet has­ta­la­rın­da sık ola­rak stent uygu­la­ma­la­rı­na da gerek duyuluyor.”

İlgili Haberler

Leave a Comment