Şeker hastaları için mucize besin: Kuşkonmaz

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger
Uzman Diye­tis­yen İpek Ağa­ca Özger

BES­LEN­ME / AĞUS­TOS 2016

Kuş­kon­maz çok alış­kın olma­dı­ğı­mız, fakat aslın­da gün­lük bes­len­me­mi­zin içe­ri­sin­de olma­sı gere­ken hari­ka bir sebze.

Yak­la­şık 5000 yıl önce Mısır’da yetiş­ti­ril­miş olan kuş­kon­ma­zın yüz­ler­ce fark­lı çeşi­di var.

Kuş­kon­ma­zın en yay­gın çeşi­di yeşil iken; daha nadir bulu­nan beyaz ve mor kuş­kon­maz da yeni­le­bi­lir çeşitlerindendir. 

Uzman Diye­tis­yen İpek Ağa­ca Özger, Yeşil kuş­kon­maz önce­lik­li ola­rak anti­ok­si­dan ve folik asit yönün­den zen­gin ve ayrı­ca iyi bir C ve K vita­mi­ni kay­na­ğı­dır” diyor. 

5 çubuk kuş­kon­maz, sade­ce 25 kka­lo­ri ener­ji içe­rir. Yani çok bes­le­yi­ci olma­sı­nın yanı sıra çok da hafif­tir, kilo ver­mek iste­yen­ler diyet­le­rin­de rahat­lık­la tüketilebilir. 

kuskonmaz

Özger’e göre, gli­se­mik indek­si­nin düşük, posa içe­ri­ği­nin yük­sek olma­sın­dan dola­yı kan şeke­ri düze­yi­ni kont­rol etme­ye yar­dım­cı olan kuş­kon­maz, diya­bet has­ta­la­rı için olduk­ça yarar­lı. Özger, Tüm bu fay­da­lı özel­lik­le­rin­den dola­yı şeker has­ta­la­rı kuş­kon­ma­zı düzen­li ola­rak tüket­me­li­dir. İyi bir anti­ok­si­dan kay­na­ğı­dır ve kan­ser, kata­rakt ve diğer göz sorun­la­rı­nı önle­me­ye yar­dım­cı ola­bi­lir” diye konuşuyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment