Sedef tedavisinde kortizonu yanlış kullanmak tehlikeli

Prof. Dr. Gon­ca Gökdemir

Sedef has­ta­lı­ğı­nın teda­vi­sin­de  yerel sür­me ilaç­lar, foto­te­ra­pi  ve sis­te­mik teda­vi­ler  kul­la­nı­lı­yor. Bun­lar ayrı ayrı  kul­la­nı­la­bil­di­ği gibi dönü­şüm­lü  ola­rak da uygu­la­na­bi­li­yor­lar.  Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si Tıp  Fakül­te­si Der­ma­to­lo­ji Ana­bi­lim Dalı  Bölüm Baş­ka­nı Prof. Dr. Gon­ca  Gök­de­mir, sedef has­ta­lı­ğın­da  (pso­ri­asis) topi­kal ilaç­la­rın  kul­la­nı­mın­da yapı­lan hata­la­rı ve  doğ­ru kul­la­nı­mı anla­tı­yor.   Sedef teda­vi­si­ne baş­lar­ken  han­gi ilaç­la­rın kul­la­nı­la­ca­ğı­na  nasıl karar verilir?
Teda­vi­yi plan­lar­ken ilk önce  has­ta­lı­ğın yay­gın­lı­ğı­na, şid­de­ti­ne  bak­mak gere­ki­yor. Her pso­ri­asis  has­ta­sı­na aynı teda­vi uygu­lan­mı­yor,  has­ta­ya göre teda­vi plan­lan­ma­lı.  Önce­lik­le tutu­lu­mun han­gi böl­ge­de  oldu­ğu­na bakı­yo­ruz. Saç­lı deri ya da  vücut tutu­lu­mu olup olma­dı­ğı­na  baka­rak teda­vi­ye başlanmalı.
Pso­ri­asis Şid­det Skor­la­ma Endek­si  de has­ta­lı­ğın vücut­ta­ki yay­gın­lı­ğı­nı  gös­te­ren objek­tif bir ska­la veri­si­dir.  Bu skor ne kadar yük­sek­se pso­ri­asis  o kadar yay­gın, o kadar şidd­det­li ve  daha radi­kal teda­vi­le­re ihti­yaç  duyu­yor anla­mı­na gelir.

Kaç tür ilaç kullanılır?
Üç fark­lı teda­vi­miz var. Birin­ci­si,  topi­kal teda­vi dedi­ği­miz hari­ci  kul­la­nı­lan sür­me ilaç­lar­dır. İkinc­isi,  ışık teda­vi­le­ri, foto­te­ra­pi dedi­ği­miz,  ult­ra­vi­yo­le ışık­tan yarar­lan­dı­ğı­mız  teda­vi­ler­dir. Üçün­cü­sü ise sis­te­mik  teda­vi­ler­dir. Bun­lar oral yol­dan  alı­na­bi­lir ya da enjek­si­yon­la  yapılabilir.

Topi­kal teda­vi­de nele­re dik­kat  edilmeli?
Topi­kal teda­vi­de bizim en büyük  sila­hı­mız kor­ti­zon­lu ilaç­lar. Fakat  ülke­miz­de doğ­ru ve uygun olma­yan  teda­vi­ler yapı­lı­yor. Sedef kro­nik  inf­la­ma­tu­ar bir has­ta­lık, sürek­li  tek­rar­lı­yor. Eğer teda­vi yöne­ti­mi­ni  doğ­ru yapa­maz­sak büyük sıkın­tı­lar  orta­ya çıkı­yor. En büyük sıkın­tı da  topi­kal stre­o­id­le­re bağ­lı olu­yor.  Sedef has­ta­sı­na uygun olma­yan  topi­kal stre­o­id­ler uzun süre­li  veril­di­ği zaman o has­ta­lar­da böb­rek  yet­mez­li­ği, deri­de çok yay­gın  atro­fi­ler, sık enfek­si­yon­lar gibi yan  etki­ler orta­ya çıka­bi­li­yor. Bu yüz­den  doğ­ru stre­o­id­le­rin kul­la­nıl­ma­sı çok  önem­li­dir. Bu ilaç­la­rın uygun  potent­te ve uygun süre­de  kul­la­nıl­ma­sı lazım. Özel­lik­le yüz ya  da geni­tal böl­ge gibi çok has­sas  böl­ge­ler­de çok güç­lü kor­ti­zon­la­rın  kul­la­nıl­ma­ma­sı ya da bun­la­rın uzun  süre kul­la­nıl­ma­ma­sı gere­ki­yor.  Çocuk yaş­lar­da­ki has­ta­lar­da  kor­ti­zon­lu krem­ler yine uzun süre  kul­la­nıl­ma­ma­lı. Has­ta­lık çok  yay­gın­sa bura­la­ra kor­ti­zon­lu krem  uygu­lan­ma­ma­lı. Kor­ti­zon baş­ta  has­ta­yı çok rahat­la­tır ama uzun  dönem­de kul­la­nı­mın­da tole­rans  geli­şi­yor. Bir süre son­ra has­ta  kor­ti­zo­nu bıra­ka­maz hale geli­yor,  sürek­li kul­la­nı­yor, sürek­li  kul­la­nı­lın­ca krem ola­rak  kul­la­nıl­ma­sı­na rağ­men içi­li­yor­muş  gibi bir etki gös­te­ri­yor ve yan etki­ler  orta­ya çıkıyor.

Korti­zo­nun alter­na­tif­le­ri var mı?
Bu prob­lem­ler baz alı­na­rak bir  takım yeni jene­ras­yon ilaç­lar orta­ya  çık­tı. Bun­lar immun modü­la­tör­ler ve  kor­ti­zon dışın­da yine  anti­enf­la­ma­tu­ar etki­li ara ürün­ler.  Bun­lar­dan bir tane­si cal­cit­ri­ol”  dedi­ği­miz bir Vita­min D türe­vi.  Bunu kor­ti­zon yeri­ne ya da  kor­ti­zon­la bir­lik­te kul­la­na­bi­li­yo­ruz.  Dönü­şüm­lü, tek başı­na ve  kor­ti­zo­nun deva­mın­da kul­la­nı­la­bi­lir.  İmm­un modü­la­tör­ler, daha çok  ato­pik der­ma­tit ve viti­li­go­da  kul­lan­dı­ğı­mız tak­ro­li­mus,  pimek­ro­li­mus gibi ilaç­lar da kor­ti­zon  teda­vi­si ile bir­lik­te veri­le­bi­lir. Bir de  bizim ecza­ne­de hazır­la­nan  ilaç­la­rı­mız var. Bit­ki­sel köken­li  kat­ran­lar, özel­lik­le kalın kabuk­lu  pso­ri­asis has­ta­la­rı­nı rahat­la­ta­cak  sali­si­lik asit, uygun doz­lar­da içi­ne  nem­len­di­ri­ci­ler katı­la­rak  kul­la­nı­la­bi­li­yor. Bun­lar da olduk­ça  fay­da­lı ola­bi­li­yor hastalarda.

Prof. Dr. Gon­ca Gök­de­mir kimdir?
1992 yılın­da İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si İst­anb­ul Tıp Fakül­te­sin­den mezun  oldu. 1994 yılın­da İst­anb­ul Tıp  Fakül­te­si Der­ma­to­lo­ji Ana­bi­lim  Dalın­da uzman­lık eği­ti­mi­ne  baş­la­dı. 1998 yılın­da der­ma­to­lo­ji  uzma­nı oldu. Aynı yıl Şubat  ayın­da Şiş­li Etfal Eği­tim ve  Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Der­ma­to­lo­ji  Kli­ni­ğin­de çalış­ma­ya baş­la­dı. 1999  yılın­da başa­sis­tan oldu ve 2006  yılın­da doçent ünva­nı aldı. 2010  yılın­da Okmey­da­nı Eği­tim ve  Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Der­ma­to­lo­ji  kli­ni­ğin­de Kli­nik şefi” ola­rak  çalış­ma­ya baş­la­dı. 2013 yılın­dan  iti­ba­ren Özel Liv Hos­pi­tal Ulus  Has­ta­ne­sin­de çalış­mak­ta­dır. 2014  yılın­da Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si  Tıp Fakül­te­si Der­ma­to­lo­ji  Ana­bi­lim Dalı’nda pro­fe­sör  kad­ro­su­na bölüm baş­ka­nı ola­rak  atan­mış­tır.

İlgili Haberler

Leave a Comment