Sedef son dört yılda iki kat arttı

29 Ekim Dün­ya Sedef Günü nede­ni ile Pso­ri­asis Der­ne­ği tara­fın­dan düzen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da has­ta gözün­den sedef has­ta­lı­ğı değer­len­di­ri­lir­ken, konuş­ma­cı hekim­ler gün­cel teda­vi yön­tem­le­ri hak­kın­da bil­gi ver­di. Top­lum­da yan­lış algı nede­ni ile has­ta ve has­ta yakın­la­rı­nın yaşa­dık­la­rı sos­yo­lo­jik ve psi­ko­lo­jik sorun­lar gün­de­me geti­ril­di, özel­lik­le sedef has­ta­lı­ğı­nın bula­şı­cı olma­dı­ğı­na dik­kat çekildi.

  • Sedef has­ta­lı­ğı sos­yal izo­las­yo­na yol açan dam­ga­la­ma” sonu­cu psi­ko­lo­jik sorun­la­ra neden oluyor.
  • Top­lum­da sade­ce bir deri soru­nu ola­rak bili­nen sedef has­ta­lı­ğı aslın­da kro­nik bir bağı­şık­lık sis­te­mi has­ta­lı­ğı. Sedef has­ta­lı­ğı belir­ti­le­ri yal­nız deriy­le sınır­lı değil.
  • Has­ta­la­rın yüz­de 60’ı yılın orta­la­ma 26 günü has­ta­lı­ğı nede­ni ile işe gidemiyor.
  • Ekva­tor çiz­gi­sin­den uzak­laş­tık­ça sede­fin görül­me ora­nı artı­yor. Her­han­gi bir yaş­ta görü­le­bil­se de; 3039 ve 5069 yaş­la­rı ara­sın­da has­ta­lık pik yapı­yor. Dün­ya’ da yak­la­şık 125 mil­yon pso­ri­asis has­ta­sı oldu­ğu tah­min ediliyor.

Kara­de­niz Üni­ver­si­te­si, Tıp Fakül­te­si öğre­tim üye­si Doç. Dr. Savaş Yay­lı, teda­vi yön­tem­le­ri için Dün­ya Sağ­lık Örgütü’ne kulak veri­le­rek hare­ket edil­me­si­nin daha doğ­ru ola­ca­ğı­na işa­ret etti. Yay­lı: Gün­cel pso­ri­asis teda­vi­si, direkt ola­rak deri­ye uygu­la­nan topi­kal teda­vi­ler yanın­da, foto­te­ra­pi ve sis­te­mik teda­vi­ler­den oluş­mak­ta­dır. Ülke­miz­de­ki has­ta­la­rın önem­li bir kıs­mı­nın halen topi­kal teda­vi­ler ile yöne­til­di­ği­ni açık­tır. Sınır­lı deri alan­la­rın­da has­ta­lı­ğı yaşa­yan has­ta­la­rı­mız­da bu stra­te­ji bir yere kadar doğ­ru ola­bi­lir. Ancak, Dün­ya Sağ­lık Örgütü’nün de işa­ret etti­ği gün­cel soru­nu­muz, sis­te­mik teda­vi­ler ile yöne­til­me­si gerek­ti­ği hal­de, halen topi­kal teda­vi­ler ile yöne­ti­len, bu neden­le has­ta­lı­ğın kont­rol altı­na alı­na­ma­dı­ğı ve yaşam kali­te­si­nin nega­tif yön­de faz­la­ca etki­len­di­ği, mut­suz orta şid­det­te ve şid­det­li pso­ri­asis has­ta­la­rı var­dır. Ülke­miz­de de, bu has­ta­la­rın sayı­la­rı azım­san­ma­ya­cak ölçü­de faz­la. Bu has­ta­la­rı­mı­zı topi­kal teda­vi­le­re göre kon­fo­ru çok daha iyi olan, tab­let, injek­si­yon veya infüz­yon şek­lin­de­ki çok daha etki­li sis­te­mik ilaç­la­rı­mız ile güven­li bir biçim­de yöne­te­bi­li­yo­ruz. Pso­ri­asis has­ta­lı­ğı­nın tanı ve teda­vi­si ile yakın­dan ilgi­le­nen hekim­ler ola­rak tüm pso­ri­asis has­ta­la­rı­nı der­ma­to­log­la­rı­mız ile buluş­tur­mak isti­yo­ruz.’’ dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment