Sedef kronik hastalık olarak kabul edilmeli

Body careSEDEF / ARA­LIK 2015

Son yıl­lar­da geliş­ti­ri­len biyo­lo­jik ilaç­lar­la en şid­det­li tip­le­ri bile teda­vi edi­le­bi­len bir has­ta­lık hali­ne gelen sede­fin kro­nik has­ta­lık­lar kap­sa­mı­na alın­ma­sı ve sedef has­ta­la­rı­nın bu has­ta­la­rın fay­da­lan­dı­ğı hak­lar­dan fay­da­la­na­bil­me­si büyük önem taşı­yor. Dün­ya Sağ­lık Örgü­tü, sede­fi kro­nik has­ta­lık­lar kap­sa­mı­na aldı, fakat Türkiye’de Sağ­lık Bakan­lı­ğı tüm giri­şim­le­re rağ­men adım atmadı.

2014 yılın­da yapı­lan 67. Dün­ya Sağ­lık Örgü­tü top­lan­tı­sın­da üye ülke­ler tara­fın­dan kro­nik bir has­ta­lık ola­rak kabul edi­len sedef, ne yazık ki Türkiye’de sivil top­lu­mun tüm giri­şim­le­ri­ne rağ­men Sağ­lık Bakan­lı­ğı tara­fın­dan kro­nik has­ta­lık­lar lis­te­si­ne alın­mı­yor. Pso­ri­asi­si Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Meh­met Ali Gürer, Sedef Has­ta­lık­la­rı Far­kın­da­lık Haf­ta­sı dola­yı­sıy­la düzen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da, bu konu­ya deği­nir­ken, Alı­nan karar­lar çer­çe­ve­sin­de Dün­ya Sağ­lık Örgü­tü­ne üye ülke­ler ken­di plan­la­rı­nı oluş­tu­rup, acil ola­rak hare­ke­te geç­me­ye davet edil­di. Ancak üzü­le­rek belirt­me­li­yim ki Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Sağ­lık Bakan­lı­ğı yet­ki­li­le­ri de bu top­lan­tı­ya katıl­ma­sı­na kar­şın iler­le­yen zaman­lar­da bu konu­da hiç­bir akti­vi­te gös­te­ril­me­di­ği gibi Pso­ri­asis Der­ne­ği ve Has­ta Daya­nış­ma Derneği’nin bu konu ile ilgi­li ola­rak Sağ­lık Bakan­lı­ğı’ nda yap­tı­ğı giri­şim­ler de bugü­ne kadar olum­lu bir sonuç ver­me­di” dedi.

DEP­RES­YON­DAN SON­RA İKİN­Cİ İNT­İH­AR NEDENİ

Türkiye’de 700 bin ila 1 mil­yon ara­sın­da sedef has­ta­sı oldu­ğu tah­min ediliyor.

Yapı­lan araş­tır­ma­lar sede­fin, dep­res­yon­dan son­ra en faz­la inti­ha­ra teşeb­bü­se neden olan has­ta­lık oldu­ğu­nu orta­ya koyuyor.

Kon­van­si­yo­nel teda­vi­ler­den fay­da göre­me­yen has­ta­lar için son yıl­lar­da piya­sa­ya sürü­len biyo­lo­jik ilaç­la­ra Türkiye’de üni­ver­si­te ve araş­tır­ma has­ta­ne­le­rin­den ulaş­mak müm­kün. Yıl­lık mali­ye­ti 17 bin TL olan bu ilaç­lar SGK geri öde­me­si kapsamında.

Türkiye’de sedef has­ta­la­rı­nın yüz­de 10’u biyo­lo­jik ilaç­la­ra ihti­yaç duyu­yor, bun­lar ara­sın­da teda­vi­ye ula­şa­bi­len­le­rin ora­nı yüz­de 3.

Per­for­mans sis­te­mi hekim­le­rin has­ta­la­ra yeter­li vak­ti ayrı­ma­sı­nı zor­laş­tı­rı­yor ve bu da sedef has­ta­la­rı­nın doğ­ru teda­vi­ye ulaş­ma­sı­nı engelliyor.

Sedef has­ta­la­rı­nın yüz­de 30’unda eklem roma­tiz­ma­sı da görülüyor.

İlaçl­ara ula­şım kadar bu teda­vi prog­ra­mı­nı uygu­la­ya­cak uzman hekim soru­nu da yaşa­nı­yor. Hekim­ler yeni teda­vi­ler konu­sun­da yeter­li değil.

Sede­fin kro­nik bir has­ta­lık ola­rak kabul edil­me­si ve bu has­ta­la­rın fay­da­lan­dı­ğı hak­lar­dan fay­da­lan­dı­rıl­ma­sı gere­ki­yor. Ancak Sağ­lık Bakan­lı­ğı henüz bu tale­bi kabul etmiş değil.

murat borluProf. Dr. Murat Borlu

ÜMİT TACİ­RL­ER­İNE DİKKAT!

Erci­yes Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Deri ve Züh­re­vi Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. Murat Bor­lu ise bir baş­ka önem­li konu­ya, has­ta­la­ra ümit vaat eden tıp dışı uygu­la­ma­la­rın zaman ve para kay­bı oldu­ğu­na dik­kat çek­ti: Sedef has­ta­lı­ğı gibi yay­gın has­ta­lık­lar­da para­me­di­kal ve ümit vaat eden tıp dışı uygu­la­ma­la­rın insan­la­rı boş yere zaman ve para har­ca­ma­ya itti­ği­ni görü­yo­ruz. Bu söz­de teda­vi­ler için­de sedef has­ta­lı­ğı­na iyi gelen hiç­bir yön­tem kanıt­lan­ma­mış­tır. Aku­punk­tur ve kap­lı­ca­lar gibi yön­tem­ler de buna dâhil. Bun­lar yal­nız­ca has­ta­lar üze­rin­de mad­di ve mane­vi kayıp­la­ra neden olmak­la kal­ma­yıp bazen ters etki­ler­le kötü­leş­me­ye de neden ola­bi­li­yor. Tabii ki pso­ri­asis güneş ışı­ğıy­la ve mev­sim­sel özel­lik­ler­le iyi­leş­me­ler gös­te­re­bi­lir ve tatil içe­rik­li yer deği­şik­lik­le­ri has­ta­lı­ğa geçi­ci de olsa iyi gele­bi­lir. Tıp dışı uygu­la­ma­la­rın hiç­bi­ri teda­vi­de etkin­li­ği kanıt­lan­mış yön­tem­ler değil­dir. Bu konu­da insan­la­ra bit­ki­sel ürün­ler ya da para­me­di­kal uygu­la­ma­lar sunu­lu­yor fakat bun­la­rın hiç­bi­ri ger­çek­ten etki­li ve yarar­lı oldu­ğu net gös­te­ril­miş teda­vi yön­tem­le­ri değil. Has­ta­lar için en doğ­ru yak­la­şım hekim­le­re baş­vur­mak ve cid­di teda­vi­ler uygulamaktır.”

serhat inalozProf. Dr. H. Ser­hat İnalöz

EN ŞİDD­ETLİ SEDEF BİLE TEDA­Vİ EDİLEBİLİYOR

Gazi­an­tep Tıp Fakül­te­si Deri ve Züh­re­vi Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. H. Ser­hat İnal­öz ise Güney­do­ğu Ana­do­lu böl­ge­si kır­sal kesim­le­rin­de sedef has­ta­la­rı sayı­sı­nın diğer böl­ge­le­re oran­la nis­pe­ten daha faz­la oldu­ğu­nu belirt­ti: Sedef, muz­da­rip olan­la­rı son dere­ce rahat­sız eden, ger­çek anlam­da mad­di ve mane­vi çökün­tü­ye uğra­tan bir hastalıktır.Genetik köken­li diğer bir deyiş­le irsi olan bu has­ta­lık, akra­ba, özel­lik­le kuzen-kuzen evli­lik­le­ri­nin yoğun oldu­ğu böl­ge­miz­de erken yaş­ta orta­ya çıkıp, çok şid­det­li sey­ret­mek­te­dir. Böl­ge­miz kır­sal kesim­le­rin­de böy­le­si has­ta­la­rın sayı­sı diğer böl­ge­le­re oran­la nis­pe­ten daha faz­la­dır. Bu şid­det­li has­ta­la­rın teda­vi­si için biyo­lo­jik ajan­lar dedi­ği­miz daha güç­lü ilaç­la­ra ihti­yaç duy­mak­ta­yız. Bu tür hede­fe yöne­lik ilaç­lar, çok şid­det­li sedef has­ta­la­rı­nı bile başa­rı­lı bir şekil­de teda­vi etmek­te­dir. Dola­yı­sıy­la bu ilaç­lar­la sede­fi teda­vi etme imka­nı­mız var­ken, has­ta­la­rın sede­fin teda­vi­si yok’ diye düşü­ne­rek umut­suz­lu­ğa kapıl­ma­sı­nın yer­siz oldu­ğu­nu belirt­mek isterim.”

mehmet ali gurerProf. Dr. Meh­met Ali Gürer

SEDEF ÖLDÜ­RE­Bİ­L­İR

Gazi Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Der­ma­to­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. Meh­met Ali Gürer, sede­fin sate­ce der­ma­to­lo­jik bir has­ta­lık olma­dı­ğı­nı, eklem roma­tiz­ma­sı, kalp has­ta­lık­la­rı, kalp kri­zi, inme, şeker has­ta­lı­ğı, yük­sek tan­si­yon ve koles­te­rol ris­ki­ni artı­ran, ölü­me neden ola­bi­len bir has­ta­lık oldu­ğu­na dik­kat çeke­rek, mut­la­ka teda­vi edil­me­si gerek­ti­ği­ni söy­le­di. Sede­fin orga­niz­ma­nın genel meta­bo­liz­ma­sı­nı boza­rak yaşa­mı teh­dit etti­ği­ni vur­gu­la­yan Gürer, şun­la­rı söy­le­di: Sedef has­ta­lı­ğı­nın uzun süre­li yöne­ti­min­de bire­ye göre özel­leş­ti­ril­miş teda­vi’ son dere­ce önem­li­dir. Sedef has­ta­la­rı ile yapı­lan araş­tır­ma­lar­da, bir­çok has­ta için uzun vade­li çözüm­le­rin olma­ma­sı gibi kar­şı­lan­ma­mış tıb­bi ihti­yaç­la­rın var­lı­ğı ve mev­cut teda­vi­le­rin etki­siz­li­ği ile hayal kırık­lı­ğı yaşan­dı­ğı­nı gös­te­ren önem­li sayı­da rapor dik­kat çekicidir.”

savas yayliDoç. Dr. Savaş Yaylı

TEDA­Vİ­Yİ YAN­LIŞ YER­LER­DE ARIYORLAR

Sedef­le iyi bir yaşa­mın ilk kura­lı­nın has­ta­lı­ğın sey­ri­ni iyi anla­mak oldu­ğu­nu ifa­de eden Kara­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Deri ve Züh­re­vi Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı Öğre­tim Üye­si Doç. Dr. Savaş Yay­lı ise, önce­lik­le sede­fin der­ma­to­lo­ji uzman­la­rın­ca, uygun ilaç­lar­la kont­rol altı­na alı­na­bi­len ve teda­vi edi­le­bi­len bir has­ta­lık oldu­ğu­nun iyi­ce akta­rı­la­bil­me­si gerek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Yay­lı, Yan­lış başa çık­ma stra­te­ji­le­ri söz konu­su. Has­ta­la­rın teda­vi­yi doğ­ru yer­de ara­ma­sı gere­ki­yor. Sedef­le mut­lu bir yaşam elle­rin­de” dedi.

emel bulbulProf. Dr. Emel Bülbül

HAS­TA SAYI­SI GİD­ER­EK ARTIYOR

Konuş­ma­cı­lar­dan Pso­ri­asis Der­ne­ği Yöne­tim Kuru­lu Üye­si Prof. Dr. Emel Bül­bül Baş­kan (Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si Der­ma­to­lo­ji Ana Bilim Dalı Baş­ka­nı), Pso­ri­asis görül­me oran­la­rı­nın ülke­ler ara­sın­da fark­lı­lık gös­ter­mek­te oldu­ğu­nu belir­te­rek, Yetiş­kin­ler­de pso­ri­asis pre­va­lan­sı %0.91 ile 8,5 ara­sın­da, çocuk­lar­da %02,1 ara­sın­da değiş­mek­te­dir. Orta­la­ma görül­me sık­lı­ğı %13 tür. Her­han­gi bir yaş­ta görü­le­bi­lir­se de 3039 ve 5069 yaş­la­rı ara­sın­da pik yap­mak­ta­dır. Dün­ya­da yak­la­şık 125 mil­yon pso­ri­asis has­ta­sı oldu­ğu tah­min edil­mek­te­dir. Türkiye’de sedef has­ta­la­rı­na iliş­kin 2012 yılın­da 290 bin 349 tanı sayı­sı, 2013 yılın­da 538 bin 682 tanı­sı sayı­sı­na, 2014 yılın­da 540 bin 485 tanı sayı­sı­na ulaş­mış­tır. Bu da bize has­ta sayı­sı­nın gide­rek art­tı­ğı­nı gös­ter­mek­te­dir. Pso­ri­asis has­ta­la­rı­nın % 60’ı yılın orta­la­ma 26 günü has­ta­lı­ğı nede­niy­le işe gide­me­mek­te­dir. Has­ta­lı­ğın kişi başı yıl­lık mali­ye­ti yurt­dı­şı kay­nak­la­ra göre yak­la­şık 26.000 $ olup iş gücü kay­bı gibi diğer mali­yet­ler de eklen­di­ğin­de 30.000 $ ulaş­mak­ta­dır” diye konuş­tu. Prof. Dr. Bül­bül, ülke­miz­de­ki sedef has­ta­la­rı­nın haket­tik­le­ri teda­vi­ye ula­şa­ma­dık­la­rı­nı, sis­te­mik teda­vi olma­sı gere­ken­le­rin 3’te biri­nin, genel­de has­ta­la­rın yüz­de 40’ının teda­vi alma­dı­ğı­na işa­ret etti.

İlgili Haberler

Leave a Comment