Şebnem Ünver Diker DMG Türkiye Genel Müdürü Oldu

AVRU­PA bir­li­ği ülke­le­ri ve dün­ya­nın bir­çok ülke­sin­de özgün ve kali­te­li ürün­le­ri ile faali­yet gös­te­ren ve geç­ti­ği­miz gün­ler­de Türkiye’de de faali­ye­te geçen İtaly­an köken­li DMG fir­ma­sın­da bir ata­ma gerçekleşti.
Türkiye’de DMG Tür­ki­ye İlaç ve Sağ­lık Ürün­le­ri adı altın­da faali­yet gös­te­recek olan fir­ma­nın kuru­cu üye­si ve orta­ğı Şeb­nem Ünver Diker, DMG Tür­ki­ye Genel Müdürlüğü’ne atandı.
Şeb­nem Ünver Diker bu göre­ve atan­ma­sın­dan önce ken­di­si­nin de orta­ğı oldu­ğu Med­fors Sağ­lık Hiz­met­le­ri ve Ürün­le­ri nin Genel Müdür­lü­ğü göre­vi­ni yürütmekteydi.
İlaç Sek­tö­rün­de deği­şik İlaç fir­ma­la­rın­da yöne­ti­ci­lik ve pazar­la­ma alan­la­rın­da çalış­mış olan Şeb­nem Ünver Diker, bu sek­tö­re gir­me­den önce Tel Aviv Üniversitesi’nde Gene­tik araş­tır­ma­lar üze­rin­de çalış­ma­lar­da bulunmuştu.

İlgili Haberler

Leave a Comment