Santa Farma İş Geliştirme Direktörü Ayça Sezer oldu

Tür­ki­ye­’­nin en kök­lü ve güç­lü yer­li ilaç fir­ma­la­rı ara­sın­da yer alan San­ta Far­ma­’­nın İş Geliş­tir­me Direk­tör­lü­ğü pozis­yo­nu­na Ayça Sezer atandı.

1998 yılın­da Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si­’n­de lisans eği­ti­mi­ni tamam­la­yan Sezer, 19992009 yıl­la­rı ara­sın­da Bilim İlaç­’­ta sıra­sıy­la Medi­kal Müdür ve İş Geliş­tir­me Müdü­rü ola­rak görev aldı. 20092010 yıl­la­rı ara­sın­da Gene­ri­ca İlaç­’­ta İş Geliş­tir­me Direk­tö­rü ola­rak çalı­şan Sezer, son­ra­sın­da Dr. Feri­dun Frik İlaç­’­ta İş Geliş­tir­me Direk­tö­rü, 20112012 yıl­la­rı ara­sın­da ise Far­ma­li­der Gro­up­’­ta Stra­te­jik Geliş­tir­me Direk­tö­rü ola­rak yer aldı. 20122015 yıl­la­rı ara­sın­da Bilim İlaç­’­ta İş Geliş­tir­me Direk­tö­rü olan Sezer, 20152019 yıl­la­rı ara­sın­da Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­rin­de Julp­har Gulf Phar­ma­ce­uti­ca­l­’­da İş Geliş­tir­me Direk­tö­rü ola­rak görev aldı.

San­ta Far­ma hakkında
Tür­ki­ye­’­nin en kök­lü ilaç fir­ma­la­rı ara­sın­da bulu­nan ve 75. yılı­nı kut­la­yan San­ta Far­ma, 1944 yılın­da Far­ma Labo­ra­tu­va­rı ola­rak haşe­re ila­cı, öksü­rük tab­let­le­ri ve şuru­bu gibi basit ama kul­la­nım saha­sı geniş ilaç­lar­la sek­tö­re adım attı. 1946 yılın­da San­ta Labo­ra­tu­va­rı ile bir­leş­me sonu­cu bugün­kü San­ta Farma‘nın temel­le­ri atıl­mış oldu. 1953 yılın­da üre­tim tesi­si kur­ma kara­rı alın­dı. 1954 yılın­da San­ta Far­ma İlaç Fab­ri­ka­sı Kol­lek­tif Şir­ke­ti, 1973 yılın­da ise San­ta­Far­ma İlaç Sana­yi A.Ş. kurul­du. San­ta Far­ma, 10 ayrı tera­pö­tik kate­go­ri­de ve bu kate­go­ri­le­rin altın­da 45 ayrı pazar­da top­lam 63 ürün­le faali­yet gös­te­ri­yor. Söz konu­su tera­pö­tik kate­go­ri­ler, Der­ma­to­lo­ji, Sin­di­rim Sis­te­mi ve Meta­bo­liz­ma, Gast­ro­en­te­ro­lo­ji ve Enfek­si­yon, Hema­to­lo­ji, Kar­di­yo­vas­kü­ler Sis­tem, Kas&İskelet Sis­te­mi, Rad­yo­lo­ji, Sinir Sis­te­mi (MSS), Solu­num Sis­te­mi, Üro­ge­ni­tal Sis­te­mi ola­rak sıra­la­nı­yor. Şir­ke­tin GEB­KİM OSB­’­de­ki üre­tim tesi­si, 43.000 m² kapa­lı alan­da, yıl­lık 150 mil­yon kutu üre­tim kapa­si­te­si ile çalışıyor.

San­ta Far­ma İş Geliş­tir­me Direk­tö­rü Ayça Sezer old

İlgili Haberler

Leave a Comment