Sanofi’ye Medikal Operasyonlar Müdürü

AYŞE Öza­tıl­gan, Sano­fi Gru­bu bün­ye­sin­de onko­lo­ji­den sorum­lu Medi­kal Ope­ras­yon­lar Müdü­rü ola­rak göre­ve baş­la­dı. Ayşe Öza­tıl­gan, Ege Üni­ver­si­te­si Tıp Fakültesi’nden mezun olduk­tan son­ra eği­ti­mi­ne Fransa’da devam ett­ti. Üni­ver­si­te de Bourgogne’da Rad­yo­te­ra­pi bölü­mü­nü biti­ren Öza­tıl­gan, ayrı­ca İst­anb­ul Tek­nik Üniversitesi’nde Acil Durum ve Afet Yöne­ti­mi yük­sek lisan­sı­nı tamamladı.
Öza­tıl­gan 19872002 yıl­la­rı ara­sın­da Met­ro­po­li­tan Flo­ren­ce Nigh­tin­ga­le, Kadir Has Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si, Met­ho­dist Hos­pi­tal gibi yurt içi ve yurt dışın­da çeşit­li kurum­lar­da görev aldı. 2004 yılın­da ilaç sek­tö­rü­ne adım atan Öza­tıl­gan, 2009 yılı­na kadar İlaç sek­tö­rün­de çeşit­li fir­ma­lar­da Medi­kal Müdür, Medi­kal Danış­man ve Medi­kal Depart­man Müdü­rü rol­le­rin­de bulundu.

İlgili Haberler

Leave a Comment