Sanofi’de Hayat” var

Çalışanlar öğle tatillerini yogayla değerlendiriyor.
Çalı­şan­lar öğle tatil­le­ri­ni yogay­la değerlendiriyor.

SEK­TÖR / NİS­AN 2016

Sanofi’de çalı­şan­la­rın moti­vas­yon ve verim­li­li­ği­ni artır­ma­ya yöne­lik esnek çalış­ma saati, ofis dışın­dan çalış­ma ve sağ­lık­lı yaşam gibi prog­ram­lar uygu­la­nı­yor ve çalı­şan­la­ra ino­vas­yon ödül­le­ri dağı­tı­lı­yor. Çalı­şan­la­rı­nın sağ­lı­ğı­nı da düşü­nen Sano­fi, Dr. Ayşe­gül Çoruh­lu ile çalı­şan­la­ra sağ­lık­lı bes­len­me öne­ri­le­ri sunuyor.

Sanofi’de Hayat” prog­ra­mıy­la çalı­şan­la­rı­na iyi ki bura­da­yım” dedir­ten Sano­fi Gru­bu, bu saye­de hem çalı­şan­la­rı­nın aidi­yet duy­gu­su­nu artı­rı­yor hem de çalı­şan­lar ve pay­daş­lar nez­din­de kurum­sal iti­ba­rı­nı pekiştiriyor. 

İlgili Haberler

Leave a Comment