Sanofi: Türkiye’nin dinamizmine güveniyoruz

Fabrizio Guidi
Fab­ri­zio Guidi

SEK­TÖR / AĞUS­TOS 2016

Dün­ya­nın 5’inci büyük ilaç fir­ma­sı olan Sano­fi, haya­ta geçir­di­ği des­tek prog­ram­la­rı ile has­ta­lık­la­rı önle­me, yeni­lik­çi teda­vi çözüm­le­ri ile has­ta­lık­la­rı teda­vi etme, yaşam kali­te­si­ni artır­mak için sağ­lık hiz­met­le­ri­ne eri­şi­mi güç­len­dir­me hede­fiy­le çalış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Sano­fi Tür­ki­ye Ülke Baş­ka­nı Fab­ri­zio Guidi, Diya­bet yöne­ti­min­de orta­ya koy­du­ğu­muz yük­sek stan­dart­lar ve bütün­sel yak­la­şı­mı­mız saye­sin­de dün­ya lide­ri­yiz” diyor. 

TÜRKİYE’DEN 46 ÜLKE­YE İHRACAT

Sanofi’nin sade­ce sını­fın­da­ki en iyi insü­lin ilaç­la­rı­nı üret­mek­le kal­ma­yıp 360 dere­ce­lik bütün­sel bir diya­bet yak­la­şı­mı­na sahip oldu­ğu­nu söy­le­yen Guidi, Türkiye’de de 65 yıl­dır halk sağ­lı­ğı için çalı­şı­yo­ruz. Türkiye’nin dina­miz­mi­ne güve­ni­yor, potan­si­ye­li­ne ina­nı­yo­ruz. Türkiye’nin sağ­lık ala­nın­da­ki en önem­li glo­bal çözüm ortak­la­rın­dan biri­yiz. Türkiye’de sade­ce ilaç temin etmi­yo­ruz, aynı zaman­da üre­tim yapı­yor, ihra­cat ger­çek­leş­ti­ri­yor, Ar-Ge ve kli­nik araş­tır­ma çalış­ma­la­rı yapı­yo­ruz. 2009 yılın­da Lüle­bur­gaz fab­ri­ka­sı­nı satın aldık ve bugü­ne kadar bu tesi­si­mi­ze 600 Mil­yon Euro’dan faz­la yatı­rım yap­tık. Bura­da hem bugü­nün hem de yarı­nın tek­no­lo­ji­si ile üre­tim yapı­yo­ruz. Türkiye’deki her 6 kutu ilaç­tan biri­nin üre­til­di­ği tesi­si­miz Türkiye’nin en büyük ve geliş­miş ilaç üre­tim tesi­si konu­mun­da. Dün­ya çapın­da­ki 100’ü aşkın Sano­fi üre­tim tesi­si ara­sın­da ilk 3’te yer alı­yo­ruz. Türkiye’de faali­yet gös­te­ren çoku­lus­lu ve yerel ilaç şir­ket­ler için de üre­tim yap­tı­ğı­mız tesi­si­miz­den 46 fark­lı ülke­ye ihra­cat ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Kişi­ye özel teda­vi çağın­da, has­ta ihti­yaç­la­rı­nı mer­ke­ze ala­rak ino­vas­yon odak­lı bir Ar-Ge anla­yı­şı orta­ya koyu­yo­ruz. Sana­yi ve Tica­ret Bakan­lı­ğı tara­fın­dan Ar-Ge mer­ke­zi ser­ti­fi­ka­sı olan ilk çok ulus­lu fir­ma olup bu ser­ti­fi­ka­ya sahip 13 ilaç kuru­lu­şun­dan biri­yiz. Üst düzey­de kali­te stan­dart­la­rı­mız ve tek­no­lo­ji­miz saye­sin­de enjek­tab­le ste­ril toz üre­ti­mi için Japon PMDA ona­yı­na sahip ilk ve tek tesis konu­mun­da­yız. 340 araş­tır­ma ala­nın­da­ki 40 kli­nik araş­tır­ma pro­je­miz devam edi­yor. Türkiye’ye yap­tı­ğı­mız kat­kı­yı daha da büyüt­mek isti­yo­ruz, tüm çalış­ma­la­rı­mı­zı bu yön­de sür­dü­rü­yo­ruz” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment