Sanofi Türkiye, BM’de Kadın Projelerini Anlattı

TÜM dün­ya­da kadın­la­rın yaşa­dık­la­rı sorun­la­rı tar­tış­mak ve çözüm öne­ri­le­ri geliş­tir­mek üze­re New York’ta düzen­le­nen BM Kadı­nın Sta­tü­sü Komis­yo­nu 56. otu­ru­mu top­lan­tı­la­rı­na Tür­ki­ye­’­den mil­let­ve­ki­li ve bakan­lar­dan olu­şan bir par­la­men­to heye­ti katıl­dı. Kadın odak­lı sos­yal sorum­lu­luk pro­je­le­ri yürü­ten Sano­fi adı­na otu­ru­ma katı­lan Sano­fi Kurum­sal İlet­iş­im Direk­tö­rü Aysun Hati­poğ­lu, Tür­ki­ye Kadın Giri­şim­ci­ler Der­ne­ği­’­nin (KAGİ­D­ER) düzen­le­di­ği panel­de konuş­ma yap­tı. İş yerin­de eşit fır­sat­lar mode­li, kadın­la­rın eko­no­mik açı­dan sür­dü­rü­le­bi­lir güç­len­di­ril­me­si” konu­lu panel­de konu­şan Aysun Hati­poğ­lu, Sanofi’nin çeşit­li­lik viz­yo­nuy­la özel­lik­le kadın iş gücü­nü des­tek­le­yen pro­je­le­re odak­lan­dı­ğı­nı vurguladı.
2011’de KAGİ­D­ER ve Dün­ya Ban­ka­sı des­te­ği ile Türkiye’de haya­ta geçi­ri­len Fır­sat Eşit­li­ği Modeli”ne (FEM) des­tek ver­dik­le­ri­nin altı­nı çizen Sano­fi Kurum­sal İlet­iş­im Direk­tö­rü Aysun Hati­poğ­lu, Sanofi’nin FEM pro­je­si kap­sa­mın­da Türkiye’deki pilot şir­ket­le­rin­den biri oldu­ğu­na dik­kat çek­ti. FEM’in ama­cı­nın şir­ket­ler­de­ki işe alım, eği­tim ve kari­yer plan­la­ma gibi süreç­ler­de­ki eşit­siz­lik­le­ri sap­ta­mak oldu­ğu­nu belir­ten Hati­poğ­lu, söz­le­ri­ne şöy­le devam etti: Türkiye’de FEM kap­sa­mın­da pilot şir­ket seçi­len Sano­fi ola­rak iş yaşa­mın­da kadın­la­rın rolü­nü artır­mak ve kadın istih­da­mı­nın artı­rıl­ma­sı için çalış­ma­lar yapı­yo­ruz. Dün­ya gene­lin­de Sano­fi iş gücü­nün yak­la­şık yarı­sı­nı kadın­lar oluş­tur­mak­ta­dır. Üst yöne­ti­mi­miz, kadın çalı­şan­la­rı tüm orga­ni­zas­yon­da gide­rek daha da faz­la sayı­da kıdem­li pozis­yon­da gör­me­yi arzu etmektedir.”

İlgili Haberler

Leave a Comment