Sanofi organizasyon yapısını yeniliyor

Kağan Kek­lik

NİS­AN 2016

Sano­fi, 2016 iti­ba­riy­le yeni­le­di­ği orga­ni­zas­yon yapı­sı ile uzman­lık alan­la­rı­nı daha da belir­gin­leş­ti­re­rek çalış­tı­ğı teda­vi alan­la­rı ve pay­daş­la­rı­na daha faz­la odak­lan­ma­yı hedef­li­yor. Bu kap­sam­da Sanofi’nin yeni orga­ni­zas­yon yapı­sın­da Tüke­ti­ci Sağ­lı­ğı Genel Müdür­lü­ğü kol­tu­ğu­na Kağan Kek­lik geti­ril­di. Tüke­ti­ci Sağ­lı­ğı Genel Müdü­rü ola­rak ata­nan Kağan Kek­lik, Gala­ta­sa­ray Lisesi’ni bitir­dik­ten son­ra Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Mole­kü­ler Biyo­lo­ji ve Gene­tik bölü­mün­de lisans eği­ti­mi­ni tamam­la­dı. Kek­lik ardın­dan İst­anb­ul Tek­nik Üni­ver­si­te­si ve Exe­ter Üni­ver­si­te­si MBA prog­ram­la­rı­na katıldı.

İlgili Haberler

Leave a Comment