Sanofi Grubu’na Yeni Uyum Direktörü

Defne_Ercan_1

DEF­NE Ercan Bir­say, Sano­fi Gru­bu bün­ye­sin­de Tür­ki­ye ve İsrail’den sorum­lu Uyum Direk­tö­rü ola­rak göre­ve baş­la­dı. Kari­ye­ri­ne Finans ala­nın­da baş­la­yan Def­ne Ercan Bir­say, 1999 yılın­dan bu yana AstraZeneca’da sıra­sıy­la, Finans ve Hazi­ne depart­man­la­rın­da risk, trans­fer fiyat­lan­dır­ma, iç kont­rol gibi konu­lar­da yöne­ti­ci­lik yap­mış, SAP ve Ortak Hizmetler’e Geçiş Pro­je­sin­de Pro­je Lider­li­ği göre­vi­ni üst­len­miş­tir. Def­ne Ercan Bir­say, Ast­ra­Ze­ne­ca İlaç’da son üç yıl­dır Yönet­me­lik Uyum ve Bil­gi Giz­li­li­ği Müdü­rü ola­rak çalış­mak­tay­dı. Uyum konu­sun­da­ki güç­lü bil­gi­si ve İlaç sek­tö­rün­de­ki yoğun tec­rü­be­siy­le Sano­fi Grubu’nun yeni uyum direk­tö­rü, bu role önem­li kat­kı­lar sağlayacaktır.

İlgili Haberler

Leave a Comment