Sanofi-Aventis Artık Sanofi” Oldu

SANO­Fİ-Aven­ti­s­’in adı­nın Sano­fi” ola­rak değiş­ti­ril­me­si­ne para­lel ola­rak şir­ke­tin logo­su da yeni­len­di. Yeni logo Sanofi’nin üç ana pren­si­bi­ni (Yeni­lik­çi­lik, Adap­tas­yon, Büyü­me) üç ayrı şekil ola­rak yan­sı­tı­yor. Bu üç form, has­ta­yı şir­ket faali­yet­le­ri­nin mer­ke­zin­de tut­ma tut­ku­su­nu ifa­de edi­yor. Orta­da yer alan kuş ise has­ta­la­ra sunu­lan umu­du ifa­de edi­yor. Yaşa­mı tem­sil eden dört ren­gin (beyaz – hava, mavi- su, yeşil – top­rak, koyu sarı – ateş) yanın­da logo­da­ki şekil­ler çalı­şan­la­rın kül­tür­le­ri­nin, bece­ri­le­ri­nin ve coğ­ra­fi konum­la­rı­nın çeşit­li­li­ği­ni gösteriyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment