Sandoz’dan Sağlığa Erişim” proje yarışması

San­doz, sağ­lı­ğa eri­şim sorun­la­rı­na yerel çözüm­ler üret­mek için genç­le­re yöne­lik bir yarış­ma düzen­li­yor. Türkiye’den de 1835 yaş ara­sın­da­ki genç­le­rin katı­la­bi­le­ce­ği San­doz HACk adlı yarış­ma­ya, 30 Kasım tari­hi­ne kadar baş­vu­ru yapı­la­bi­lecek. Yarış­ma­yı kaza­nan 3 kişi, fikir­le­ri­nin haya­ta geçi­ril­me­si için men­tör­lük ve fon yar­dı­mı ile ödül­len­di­ri­lecek. Mobil tek­no­lo­ji­ler­le çözüm­ler üre­til­me­si hedef­le­ni­yor Bu ihti­yaç­tan yola çıkan San­doz, yeni­lik­çi fikir ve çözüm­le­rin üre­til­me­si için önem­li bir pro­je­ye imza ata­rak glo­bal bir yarış­ma düzen­le­di. San­doz HACk (Health­ca­re Access Chal­len­ge-Sağ­lık Hiz­met­le­ri­ne Eri­şim Yarış­ma­sı) adlı yarış­ma ile yara­tı­cı düşü­nür ve giri­şim­ci kuşa­ğın mobil sağ­lık tek­no­lo­ji­le­ri­ni – M‑Health – kul­la­na­rak sağ­lık ala­nın­da yerel çözüm­ler üret­me­si isteniyor.

Men­tör­lük ve fon yar­dı­mı kaza­nı­la­cak Zor­lu bir değer­len­dir­me süre­ci­nin ardın­dan seçi­lecek 6 fina­list OpenIDEO’da yayın­la­na­cak. Kabul edi­len fikir­ler jüri­ye sunul­ma­dan önce Ope­nI­DEO top­lu­lu­ğu ile bir­lik­te geliş­ti­ri­lecek. Fina­list­ler­den değer­len­dir­me sonun­da yarış­ma­yı kaza­nan 3 kişi, fikir­le­ri­nin haya­ta geçi­ril­me­si için men­tör­lük ve fon yar­dı­mı ile ödüllendirilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment