Sandoz’da yeni görevlendirmeler

Çağatay Çelik
Çağa­tay Çelik
Altan Demir­de­re

AĞUS­TOS 2016

San­doz İlaç Reçe­te­li İlaçl­ar Biri­mi Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ne Çağa­tay Çelik atan­dı. Çelik, Sandoz’un Reçe­te­li İlaçl­ar stra­te­ji­si­ne yön ver­mek­ten sorum­lu ola­cak. ODTÜ Biyo­lo­ji Bölümü’nden mezun olan Çelik, Yük­sek Lisan­sı­nı Biyo­lo­ji Bölümü’nde tamamladı. 

TİC­ARİ OPE­RAS­YON ALA­NI GENİŞLİYOR

San­doz, orga­ni­zas­yon yapı­sın­da deği­şik­lik yap­tı. Daha önce Rus­ya paza­rın­da­ki başa­rı­la­rın­dan dola­yı Bağım­sız Dev­let­ler Topluluğu’nun bağ­lan­dı­ğı San­doz Tür­ki­ye Baş­ka­nı Dr. Ecz. Tek­no­log Altan Demir­de­re, son ola­rak Suudi Ara­bis­tan, İran, Doğu Akde­niz ve Kör­fez ülke­le­rin­den olu­şan Orta­do­ğu Bölgesi’nden de sorum­lu olacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment