Sandoz’a Yeni Pazar Erişim ve Kurumsal İlişkiler Direktörü

SAN­DOZ Türkiye’de Pazar Eri­şim ve Kurum­sal İlişk­il­er Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ne Elif Aslan atan­dı. 1 Hazi­ran iti­ba­riy­le göre­vi­ne ata­nan Aslan, San­doz ürün­le­ri­nin paza­ra giri­şi­ni kolay­laş­tır­mak, Ankara’daki Bakan­lık­lar ile iliş­ki­le­rin etkin­li­ği­ni artır­mak ve fiyat­lan­dır­ma konu­la­rı­na odak­lan­mak­tan sorum­lu ola­cak. Bil­kent Üni­ver­si­te­si İşl­etme ve Yöne­tim bölü­mün­den 1994 yılın­da mezun olan Aslan, ilaç sek­tö­rü­ne Pfizer’da Ürün Müdü­rü ola­rak baş­la­dı. Aslan, 20062010 yıl­la­rı ara­sın­da Janssen’de Stra­te­jik Pazar­la­ma ve İş Geliş­tir­me Direk­tö­rü ola­rak görev yap­tı. Sandoz’a katıl­ma­dan önce 20102012 yıl­la­rı ara­sın­da Janssen’de Pazar­la­ma ve İş Birim­le­ri Direk­tö­rü ola­rak çalıştı.

İlgili Haberler

Leave a Comment