Sandoz İK’dan Y kuşağını sevindirecek uygulamalar

ARA­LIK 2015

San­doz, İns­an Kay­nak­la­rı (İK) ala­nın­da haya­ta geçir­di­ği uygu­la­ma­lar­la sek­tör­de fark yarat­ma­ya devam edi­yor. Mer­kez ofis çalı­şan­la­rı için uygu­la­nan esnek çalış­ma saat­le­ri” ve uzak­tan çalış­ma” uygu­la­ma­la­rı, alı­şıl­mış kural­la­rı katı ve sıkı­cı” bulan Y kuşa­ğı­nı sevin­di­recek şart­la­rı oluşturuyor. 

_Sandoz__IK_team_foto

San­doz İK Direk­tö­rü Ufuk Mahir, Esnek çalış­ma saat­le­ri kap­sa­mın­da, çalı­şan­lar mesai baş­lan­gıç ve bitiş saat­le­ri­ni ken­di­le­ri belir­le­ye­bi­li­yor. Buna göre; 08:0017:30 olan çalış­ma saat­le­ri­ni, 07:0016:30; 07:3017:00; 08:3018:00; 09:0018:30 ola­rak belir­le­ye­bi­li­yor­lar. Uzak­tan çalış­ma uygu­la­ma­sın­da ise, çalı­şan­lar yöne­ti­ci­le­ri ile muta­bık kala­rak her ay ken­di belir­le­dik­le­ri 2 gün ofis dışın­da dile­dik­le­ri yer­den çalı­şa­bi­li­yor­lar” dedi. San­doz, kra­vat tak­ma zorun­lu­lu­ğu­nu da kal­dı­ra­rak şık giyim kodu­nu benimsedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment