Sandoz 2011 Yılı İlaç İhracatında Lider

San­doz, 2011 yılın­da da ihra­cat ala­nın­da­ki başa­rı­sı­nı kanıt­la­ya­rak üst üste 7. kez şam­pi­yon oldu.
San­doz Tür­ki­ye ara­la­rın­da Amerika’nın da bulun­du­ğu top­lam 23 ülke­ye ilaç ihra­ca­tı yapı­yor, Türkiye’de üre­ti­len bu ürün­ler dün­ya­da 60’a yakın fark­lı ülke paza­rın­da has­ta­la­ra sunuluyor.
San­doz Tür­ki­ye yak­la­şık 1000 çalı­şa­nı ve 3 üre­tim tesis ile itha­lat­tan  daha faz­la ihra­cat yapa­rak Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ne ve ülke­mi­ze net bir şekil­de fay­da sağlıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment