Sanatla tedavi bilimsel yöntemlere kavuşuyor

Prof. Dr. Sevda Asqarova
Prof. Dr. Sev­da Asqarova

GÜN­CEL / ŞUBAT 2016

Üskü­dar Üni­ver­si­te­si Müzik Tera­pi Uygu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi MÜTEM’de yapı­lan çalış­ma­lar üze­ri­ne MÜTEM Müdü­rü Prof. Dr. Sev­da Asqa­ro­va tara­fın­dan kale­me alı­nan Occu­pa­ti­onal The­rapy and Cre­ati­ve Arts The­rapy- Ergo­te­ra­pi ve Yara­tı­cı Sanat­lar Tera­pi­si” baş­lık­lı maka­le ‘’Pin­nac­le Medi­ci­ne & Medi­cal Sci­en­ces (Tıp Zir­ve­si ve Tıb­bi Bilim­ler)” der­gi­sin­de yayın­lan­dı. Maka­le­de ergo­te­ra­pi­nin kişi­ye yaşa­mın­da iste­di­ği yön­de deği­şim ve dönü­şüm sağ­la­ma cesa­re­ti­ni kazan­dır­dı­ğı vurgulandı.

Maka­le­de sana­tın hemen hemen tüm dal­la­rı­nı içi­ne alan, sanat­la ve yara­tı­cı­lık­la teda­vi eden bir tera­pi yön­te­mi olan ergo­te­ra­pi­nin tıb­bi bir teda­vi yön­te­mi ola­rak nöro­bi­lim­de de önem­li bir yeri oldu­ğu vur­gu­lan­dı. Sanat­la tera­pi yön­tem­le­ri­nin ve yara­tı­cı çalış­ma­la­rın beyin­de işle­nir­ken geç­ti­ği süreç­ler­le ilgi­li bil­gi­le­rin de yer aldı­ğı maka­le­de has­ta­nın sana­ta duyar­lı­lık kabi­li­ye­ti, yara­tı­cı­lık yete­ne­ği ve aktif yara­tı­cı düşün­ce­le­ri­nin de ince­len­di­ği anlatıldı.

Prof. Dr. Sev­da Asqa­ro­va, konuy­la ilgi­li şu değer­len­dir­me­ler­de bulundu:

Elde edi­len veri­ler sanat­la çalış­ma­la­rın beyin­de işle­nir­ken han­gi süreç­ler­den geç­ti­ği­ni gös­ter­mek­te­dir. Bu, nöro­bi­lim dün­ya­sın­da Ergo­te­ra­pi etki­si’’ ola­rak yeni bir bilim dalı, yeni teda­vi yön­te­mi, daha bir efek­tif özel­lik­ler taşı­ma­sıy­la da dav­ra­nış bili­min­de yeni bir Nöro­for­mu’ ile değer­len­di­ri­li­yor. Mul­ti­di­sip­li­ner yak­la­şım­la yara­tı­cı-sanat­sal argü­man­la­rı kul­la­na­rak yeni, özgün ve bilim­sel yön­tem­ler geliştiriyor.”

İlgili Haberler

Leave a Comment