SANATIN VE SOSYAL MEDYANIN GÜCÜYLE ORGAN BAĞIŞI KAMPANYASI…

#Biz­Si­ze­Do­nö­rüz!

Sol­dan Sağa: Ayçın OĞUZ (Pazar­la­ma Direk­tö­rü), Esra YAZI­CI (İK Direk­tö­rü), Seç­kin PİR­İM (Hey­kel Sanat­çı­sı) ve Bur­cu GÜLER (Kıdem­li Ürün Müdürü).

Astel­las İlaç Tür­ki­ye­’­nin koşul­suz kat­kı­la­rı ve Tür­ki­ye Organ Nak­li Vak­fı (TONV)’nın des­te­ğiy­le 39 Kasım Organ Bağı­şı Haf­ta­sın­da sos­yal med­ya kam­pan­ya­sı düzen­len­di. #Biz­Si­ze­Do­nö­rüz eti­ket­li sos­yal med­ya pay­la­şım­la­rıy­la kolek­tif bir katı­lı­mın sağ­lan­dı­ğı kam­pan­ya­da, sanat­çı Seç­kin Pirim’in tasar­la­dı­ğı hey­kel 3D prin­ter ile üre­ti­le­rek organ bağı­şı­na çağ­rı yapıldı.

Astel­las İlaç hak­kın­da kısa­ca bil­gi pay­la­şır mısı­nız? En son organ bağı­şı far­kın­da­lı­ğı konu­sun­da ger­çek­leş­tir­di­ği­niz #Biz­Si­ze­Do­nö­rüz! Pro­je­si­ni değer­len­di­re­bi­lir misiniz?

Esra Yazı­cı / İK Direk­tö­rü: Astel­las, kök­le­ri 1894 yılı­na uza­nan bir Japon ilaç fir­ma­sı­dır ve Yarın­la­rı Değiş­tir­mek” karar­lı­lı­ğın­da, sağ­lık ala­nın­da deği­şi­mi­nin öncü­sü ola­rak has­ta­lar için yeni­lik­çi bili­mi değe­re dönüş­tür­mek viz­yo­nuy­la çalış­ma­la­rı­nı sür­dür­mek­te­dir. Japonya’nın en büyük ikin­ci ilaç fir­ma­sı olan Astel­las, dün­ya­da ilk 20 büyük ilaç fir­ma­sı ara­sın­da yer almaktadır.

2018 yılı; Astel­las İlaç Türkiye’nin 10. yılı­nı, Türkiye’deki has­ta­la­rı ino­va­tif ilaç­la­rı­mız­la buluş­tur­du­ğu­muz geç­mi­şi­mi­zi ve gelecek taah­hüt­le­ri­mi­zi kut­la­dı­ğı­mız bir yıl oldu. Türkiye’de faali­yet gös­ter­me­ye baş­la­dı­ğı­mız 2008 yılın­dan bu yana büyü­me­ye ve ihti­ya­cı olan kişi­le­re ulaş­ma­ya devam edi­yo­ruz. Ülke­miz­de Organ Nak­li (Transp­lan­tas­yon), Üro­lo­ji, Onko­lo­ji ve Enfek­si­yon alan­la­rın­da yoğun ola­rak faali­yet gösteriyoruz.

Biz Size Donö­rüz” pro­je­si, top­lu­mun büyük bir bölü­mü­nü etki­le­yen organ bağı­şı süre­ci­nin hatır­la­tıl­ma­sı­nı sağ­la­yan olduk­ça önem­li bir giri­şim oldu. Ön hazır­lı­ğı boyun­ca, en akıl­da kalı­cı mesa­jın ne ola­ca­ğı­nın uzun uzun tar­tı­şıl­dı­ğı ve niha­ye­tin­de orta­ya çıkan mesaj­da 1 iken çok olma­nın ne kadar kıy­met­li oldu­ğu­nun özel­lik­le vur­gu­lan­dı­ğı çok kıy­met­li bir pro­je oldu. Bu kap­sam­da Tür­ki­ye Organ Nak­li Vakfı’na çok teşek­kür ediyoruz.

Transp­lan­tas­yon, Astel­las için ne ifa­de edi­yor? En son ger­çek­leş­tir­di­ği­niz Biz Size Donö­rüz” kam­pan­ya­nız­la ilgi­li bir değer­len­dir­me yapa­bi­lir misiniz?

Ayçın Oğuz / Pazar­la­ma Direk­tö­rü: Transp­lan­tas­yon ala­nı Astellas’ın temel ala­nı­dır. Türkiye’de daha ofi­si­miz kurul­ma­dan faali­yet gös­ter­me­ye baş­la­dı­ğı­mız, Astel­las İlaç 10 sene önce kurul­du­ğun­da da ilk tanı­tı­ma baş­la­dı­ğı­mız teda­vi ala­nı­dır. Bu alan­da has­ta­la­ra değer yara­tan iki ürü­nü­müz mev­cut. Böb­rek ve kara­ci­ğer nak­li geçi­ren has­ta­la­rın yak­la­şık yarı­sın­da, 10 yıl­dan son­ra greft kay­bı söz konu­su. İki sene önce Türk tıb­bı­nın hiz­me­ti­ne sun­du­ğu­muz gün­de tek doz kul­la­nı­lan yeni for­mu­muz­la, kara­ci­ğer nak­li geçi­ren has­ta­lar­da greft sağ kalı­mı­nı daha da uzat­tı­ğı­mız görül­dü. Bu neden­le bu ala­nın öncü fir­ma­sı ola­rak biz de organ nakil sayı­la­rı­nın art­ma­sı, nakil bek­le­yen has­ta sayı­sı­nın azal­ma­sın­da sorum­lu­luk his­se­di­yo­ruz. Geçen yıl­lar içe­ri­sin­de art­mış olma­sı­na rağ­men, Türkiye’deki kadav­ra­dan organ nak­li 7,4 pmp, yani mil­yon popü­las­yon­da 7,4. Kar­şı­laş­tır­mak gere­kir­se bu oran İspanya’da 40’larda. Bu neden­le de bu ora­nın art­ma­sı için özel­lik­le son iki yıl­dır organ bağış haf­ta­sın­da far­kın­da­lık pro­je­le­ri­ne des­tek oluyoruz.

Gün­lük hayat­ta çok sık kul­lan­dı­ğı­mız Biz size döne­riz…” cüm­le­sin­den ve organ bağı­şı bek­le­yen has­ta­lar için aslın­da bu cüm­le­nin hayat­la­ra mal oldu­ğun­dan yola çıka­rak bunun yeri­ne Biz Size Donö­rüz!” deme­ye karar ver­dik. Bu nok­ta­da Seç­kin Pirim’in içgö­rü­sü ve aldı­ğı ilham­la oluş­tur­du­ğu ese­rin özü, kam­pan­ya­yı daha da zen­gin­leş­tir­di. Tür­ki­ye Organ Nak­li Vak­fı site­sin­den baş­la­tı­lan ve bu alan­da ilk defa yapı­lan kolek­tif kam­pan­ya, sos­yal med­ya­nın da gücüy­le bek­le­di­ği­mi­zin üze­rin­de ses getirdi.

Has­ta­la­rın nakil son­ra­sı yaşam kali­te­le­ri­ni artır­mak için Astel­las ne gibi çözüm­ler sunu­yor? Biz Size Donö­rüz” pro­je­si­nin çıkış nok­ta­sı­nı ve kam­pan­ya süre­ci­ni anla­tır mısınız?

Bur­cu Güler / Kıdem­li Ürün Müdü­rü: Türkiye’de yaşa­yan organ nakil has­ta­la­rı­nın yaşam­la­rı­na en iyi şekil­de devam ede­bil­me­le­ri için iki fark­lı ürü­nü­mü­zü Türkiye’nin her nok­ta­sı­na, her il ve ilçe­si­ne ulaş­tı­rı­yo­ruz. Bu pro­je­de, hem kolek­tif bir iş yap­ma­yı hedef­le­dik hem de fark­lı dina­mik­le­ri olsun iste­dik. Ünlü hey­kel­tı­raş Seç­kin Piri­m­’­le bir ara­ya gele­rek pro­je­nin içgö­rü­sü­nü şekil­len­dir­me süre­ci­ne girdik.

Bu kam­pan­ya kap­sa­mın­da 3D bir hey­kel yap­ma­ya karar ver­dik ve bu hey­ke­lin sesi­mi­zi duyu­ra­ca­ğı­mız insan­la­rın sos­yal med­ya­da­ki pay­la­şım­la­rıy­la hayat bul­ma­sı­nı kur­gu­la­dık. Ins­tag­ram ve Twit­te­r­’­da pay­la­şı­lan her bir gön­de­ri, 3D hey­ke­lin basıl­ma­sı için bir adım oldu ve böy­le­lik­le Tür­ki­ye­’­nin ilk kolek­tif 3D organ bağı­şı hey­ke­li­ni yap­mış olduk.

Seç­kin Pirim hey­ke­lin hika­ye­si­ni ve içgö­rü­sü­nü çok güzel bir şekil­de özet­li­yor: Organ bağı­şı yap­mak demek organ bağış­la­dı­ğı­nız kişi için haya­ta nok­ta değil, vir­gül koya­rak devam etmek anla­mı­na gelir. Hey­kel, bir vir­gül ola­rak tasar­lan­dı ve bu vir­gül bir bire­yi sim­ge­le­di. Kar­şı­sı­na bir vir­gül daha yer­leş­tir­dim ve bu vir­gül, ona organ bağış­la­yan, haya­tı­na devam edip vir­gül koy­ma­sı­nı sağ­la­yan kişi­yi tem­sil etti. Kar­şı­lık­lı duran bu iki vir­gül, bir­bi­ri­ne des­tek olan bir figür hali­ne gel­di ve bu figür bir kal­bi oluş­tur­du. Kalp, yaşa­mı­mı­zın devam­lı­lı­ğı­nı, varo­lu­şu­mu­zu tem­sil ediyor.”

Bu hikâ­ye biz­le­ri derin­den etki­le­di ve bir­bi­ri­ne girift yapı­da­ki bu hikâ­ye­yi bin­le­re ulaş­tır­ma­yı amaçladık.

Refe­rans­lar:

(1) Adam R, et al. Am J Transp­lant. 2015;15 (5): 12671282.
(2,3) https://organ.saglik.gov.tr https://organ.saglik.gov.tr/0TR/70Istatistik/OrganNakilIstatistikKamusal.aspx

İlgili Haberler

Leave a Comment