Samsung beyin sarsıntısına kafa tutacak

BrainBAND_and_Samsung_Devices_A5SEK­TÖR / MAYIS 2016

Sam­sung Elect­ro­nics, özel­lik­le temas spor­la­rı ile ilgi­le­nen spor­cu­la­rın sık­lık­la maruz kal­dı­ğı beyin sar­sın­tı­sı­nın önü­ne geç­mek için geliş­tir­di­ği yeni giyi­le­bi­lir tek­no­lo­ji ürü­nü brainBAND’i tanıttı.

Beyin sar­sın­tı­sı semp­tom­la­rı­nın tes­pit edil­me­si güç oldu­ğun­dan, çoğu vaka rapor bile edil­mi­yor. Temas spor­la­rın­da başı koru­mak için tasar­lan­mış gele­nek­sel baş­lık­la­rın aksi­ne; kay­de­di­len veri­ler saye­sin­de beyin sar­sın­tı­sı­nın şid­de­ti­ni ve bunun beyin­de devam eden etki­si­ni daha iyi anla­mak için tasar­la­nan bra­in­BAND, başa alı­nan dar­be­le­ri ger­çek zaman­lı ola­rak izle­ye­bi­len ilk giyi­le­bi­lir tek­no­lo­ji ürü­nü olma özel­li­ği­ni taşıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment